ทำเนียบเครือข่าย ศอ.ปส.ย.จ.อุบลราชธานี

 

ลำดับที่

คำนำหน้า

ชื่อ - นามสกุล

สถานศึกษา

ที่อยู่

5803190001

ด.ญ.

วรรณภา  วงษ์ใหญ่

โรงเรียนบ้านแขมเจริญ

145 ม.9 ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

5803190002

ด.ญ.

สายสวรรค์  ทองรักา

โรงเรียนประชาสามัคคี

200/151 ม. ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

5803190003

น.ส.

ปรัศนีย์  ดวงพวง

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

14 ม.4 ต.ท่าลาด อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

5803190004

ด.ญ.

นิตยา  หอมทรัพย์

โรงเรียนบ้านสมสะอาด

117 ม.4 ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

5803190005

น.ส.

กรรณิกา  นนพละ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

5803190006

นาย

อนุรักษ์  พันธ์ศรีชนะ

โรงเรียนพิบูลมังสาหาร

65 ม.2 ต.สว่าง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี

5803190007

น.ส.

ชนากานต์  อบแก้ว

กศน. ตำยลเมืองเดช

 

5803190008

นาย

กอปรเกียรติ  เส้นเกษ

กศน. ตำบลไร่ใต้

63/9 ม. ต.ไร่ใต้ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี

5803190009

นาย

สมเจตน์  จันทัก

กศน. คำน้ำแซบ

6 ม. ต.คำน้ำแซบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

5803190010

นาย

เพชรภิญญา  ทำสอาด

โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา

 ต.นาเกษม อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี

5803190011

นาย

วรัญฐัย  แก้วมิน

กศน. โนนสว่าง

133 ม.13 ต.ดอนจิก อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี

5803190012

นาย

สุระชัย  อุดมแก้ว

กศน. อำเภอดอนมดแดง

17 ม.9 ต.เหล่าแดง อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี

5803190013

ด.ช.

เจษฎา  แก้วจันสอน

วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีสะเกษ

35/10 ม. ต.หนองอ้ม อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี

5803190014

นาย

ทวีศักดิ์  สุมามาส

วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

 

5803190015

นาย

สมคิด  คำแพง

โรงเรียนบ้านเบ็ญจ์โนนคู่

129 ม.7 ต.โคกชำแระ อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี

5803190016

นาย

บารมี  คงดี

กศน. อำเภอสว่างวีระวงศ์

131 ม.6 ต.บุ่งมะแลง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี

5803190017

ด.ช.

ธนากรณ์  อัญโญ

โรงเรียนสว่างวีระวงศ์

 

5803190018

ด.ญ.

พิยะดา  โยชนะ

โรงเรียนสว่างวีระวงศ์

19 ม. ต.บุ่งมะแลง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.

5803190019

น.ส.

ศุภรดา  บุญอารีย์

กศน. อำเภอวารินชำราบ

21 ม.2 ต.บุ่งหววาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

5803190020

นาย

สิทธ์ศักดิ์  ไชยโคตร

กศน. อำเภอวารินชำราบ

 

5803190021

นาย

ชนะภัย  บุญอารีย์

กศน. อำเภอวารินชำราบ

21 ม.2 ต.บุ่งหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

5803190022

นาย

ราชันย์  แก้วชนะ

กศน. ท่าโพธ์ศรี

 

5803190023

นาย

ณัฐพงศ์  นาส่งเสริม

กศน. ท่าโพธ์ศรี

 

5803190024

นาย

อนุชา  สุขเจริญ

กศน. ทุ่งศรีอุดม

 ม. ต.น่าห่อม อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี

5803190025

นาย

สุจินดา  ลาธุลี

กศน. ทุ่งศรีอุดม

24 ม.6 ต.น่าห่อม อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี

5803190026

นาย

มงคลรัตน์  แขมคำ

กศน. ทุ่งศรีอุดม

28 ม.7 ต.โคกชำแระ อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี

5803190027

นาย

ปิยะบุตร  คำน้อย

กศน. ตำบลคำครั่ง

12 ม.8 ต.คำครั่ง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

5803190028

นาย

นันทวัฒน์  สิงห์นัน

กศน. ตำบลคำครั่ง

 

5803190029

นาย

นพกร  ทองเติม

โรงเรียนบ้านท่าช้าง

 ม.2 ต. อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี

5803190030

ด.ช.

พีระพัฒน์  สาวันดี

โรงเรียนบ้านท่าช้าง

139 ม.2 ต. อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี

5803190031

นาย

ถิรพล  ก่อแก้ว

โรงเรียนบ้านท่าช้าง

68 ม.10 ต.ท่าช้าง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.

5803190032

นาย

เจษฎา  ใครบุตร

โรงเรียนบ้านท่าช้าง

2 ม.10 ต.ท่าช้าง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี

5803190033

น.ส.

พรชิตา  หาประโคน

กศน.

 

5803190034

นาย

สถิตย์  สีหะบุตร

กศน.

 

5803190035

น.ส.

วิภาวี  กนทะโสม

กศน.

57 ม.9 ต.ธาตุ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

ลำดับที่

คำนำหน้า

ชื่อ - นามสกุล

สถานศึกษา

ที่อยู่

5803190001

ด.ญ.

วรรณภา  วงษ์ใหญ่

โรงเรียนบ้านแขมเจริญ

145 ม.9 ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

5803190002

ด.ญ.

สายสวรรค์  ทองรักา

โรงเรียนประชาสามัคคี

200/151 ม. ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

5803190003

น.ส.

ปรัศนีย์  ดวงพวง

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

14 ม.4 ต.ท่าลาด อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

5803190004

ด.ญ.

นิตยา  หอมทรัพย์

โรงเรียนบ้านสมสะอาด

117 ม.4 ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

5803190005

น.ส.

กรรณิกา  นนพละ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

5803190006

นาย

อนุรักษ์  พันธ์ศรีชนะ

โรงเรียนพิบูลมังสาหาร

65 ม.2 ต.สว่าง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี

5803190007

น.ส.

ชนากานต์  อบแก้ว

กศน. ตำยลเมืองเดช

 

5803190008

นาย

กอปรเกียรติ  เส้นเกษ

กศน. ตำบลไร่ใต้

63/9 ม. ต.ไร่ใต้ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี

5803190009

นาย

สมเจตน์  จันทัก

กศน. คำน้ำแซบ

6 ม. ต.คำน้ำแซบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

5803190010

นาย

เพชรภิญญา  ทำสอาด

โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา

 ต.นาเกษม อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี

5803190011

นาย

วรัญฐัย  แก้วมิน

กศน. โนนสว่าง

133 ม.13 ต.ดอนจิก อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี

5803190012

นาย

สุระชัย  อุดมแก้ว

กศน. อำเภอดอนมดแดง

17 ม.9 ต.เหล่าแดง อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี

5803190013

ด.ช.

เจษฎา  แก้วจันสอน

วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีสะเกษ

35/10 ม. ต.หนองอ้ม อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี

5803190014

นาย

ทวีศักดิ์  สุมามาส

วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

 

5803190015

นาย

สมคิด  คำแพง

โรงเรียนบ้านเบ็ญจ์โนนคู่

129 ม.7 ต.โคกชำแระ อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี

5803190016

นาย

บารมี  คงดี

กศน. อำเภอสว่างวีระวงศ์

131 ม.6 ต.บุ่งมะแลง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี

5803190017

ด.ช.

ธนากรณ์  อัญโญ

โรงเรียนสว่างวีระวงศ์

 

5803190018

ด.ญ.

พิยะดา  โยชนะ

โรงเรียนสว่างวีระวงศ์

19 ม. ต.บุ่งมะแลง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.

5803190019

น.ส.

ศุภรดา  บุญอารีย์

กศน. อำเภอวารินชำราบ

21 ม.2 ต.บุ่งหววาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

5803190020

นาย

สิทธ์ศักดิ์  ไชยโคตร

กศน. อำเภอวารินชำราบ

 

5803190021

นาย

ชนะภัย  บุญอารีย์

กศน. อำเภอวารินชำราบ

21 ม.2 ต.บุ่งหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

5803190022

นาย

ราชันย์  แก้วชนะ

กศน. ท่าโพธ์ศรี

 

5803190023

นาย

ณัฐพงศ์  นาส่งเสริม

กศน. ท่าโพธ์ศรี

 

5803190024

นาย

อนุชา  สุขเจริญ

กศน. ทุ่งศรีอุดม

 ม. ต.น่าห่อม อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี

5803190025

นาย

สุจินดา  ลาธุลี

กศน. ทุ่งศรีอุดม

24 ม.6 ต.น่าห่อม อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี

5803190026

นาย

มงคลรัตน์  แขมคำ

กศน. ทุ่งศรีอุดม

28 ม.7 ต.โคกชำแระ อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี

5803190027

นาย

ปิยะบุตร  คำน้อย

กศน. ตำบลคำครั่ง

12 ม.8 ต.คำครั่ง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

5803190028

นาย

นันทวัฒน์  สิงห์นัน

กศน. ตำบลคำครั่ง

 

5803190029

นาย

นพกร  ทองเติม

โรงเรียนบ้านท่าช้าง

 ม.2 ต. อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี

5803190030

ด.ช.

พีระพัฒน์  สาวันดี

โรงเรียนบ้านท่าช้าง

139 ม.2 ต. อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี

5803190031

นาย

ถิรพล  ก่อแก้ว

โรงเรียนบ้านท่าช้าง

68 ม.10 ต.ท่าช้าง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.

5803190032

นาย

เจษฎา  ใครบุตร

โรงเรียนบ้านท่าช้าง

2 ม.10 ต.ท่าช้าง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี

5803190033

น.ส.

พรชิตา  หาประโคน

กศน.

 

5803190034

นาย

สถิตย์  สีหะบุตร

กศน.

 

5803190035

น.ส.

วิภาวี  กนทะโสม

กศน.

57 ม.9 ต.ธาตุ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี