ทำเนียบเครือข่าย ศอ.ปส.ย.จ.เชียงราย ประจำปี 2558

ลำดับที่ คำนำหน้า ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่
580501001 ด.ช. ลิขิต  นามยี่ 261/7 อ.แม่สาย  จ.เชียงราย
580501002 ด.ญ. อาทิตยา  บุญเติม 193/1 ม.10 บ้านจ้อง  ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501003 ด.ญ. ภัณฑิรา  โฉมมณี 303/1 ม.10 บ้านจ้อง  ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501004 ด.ญ. เจริญขวัญ  ไชยา 132/ช ม.9  บ้านจ้อง ต.โป่งผา  อ.แม่สาย  จ.เชียงราย
580501005 ด.ญ. น้ำผึ้ง  ปันทะวงค์ 146/ช ม.9 บ้านจ้อง ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501006 ด.ญ. คำอ่อน  ไทยใหญ่ 693 ม.1 บ้านดอยเวา ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501007 ด.ช. ชัชวาล  พุธซื่อ 186 บ้านจ้อง ต.โป่งผา อ.แม่สาย  จ.เชียงราย
580501008 ด.ญ. จิตสุดา พันธ์เพิ่มพูนกุล 102/2 ม.2 ต.เวียงพางคำ  อ.แม่สาย  จ.เชียงราย
580501009 ด.ญ. ชลธิชา  ปัญญา ถ้ำผาจม  ต.เวียงพางคำ  อ.แม่สาย  จ.เชียงราย
580501010 ด.ญ. สุภัสสรา  คำน้อย 122/3 ม.8 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501011 น.ส. ชนิดา  หม่อโป๊ะกู่ น้ำจำ  ต.โป่งผา อ.แม่สาย  จ.เชียงราย
580501012 ด.ญ. สุภาพรณ์  แสงวงษ์ 163 ม.1 ต.เวียงพางคำ  อ.แม่สาย  จ.เชียงราย
580501013 ด.ช. สราวุธ  บุญมี 91/2 ม.7 เกาะทราย ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501014 นาย  อิ่น มั่งมี  
580501015 ด.ญ. รจนา  โสภาสาย 20/2 ม.10 ต.เกาะช้าง  จ.เชียงราย
580501016 นาย  อุ่นแสง  ศิริวงค์ 300/85 ปิยะพร  ม.13 ซ.6 อ.แม่สาย  จ.เชียงราย
580501017 ด.ช.  ณัฐสรัญ ปู่กอง 732 บ้านปิยะพร ซ.2 ม.13 อ.แม่สาย  จ.เชียงราย
580501018 ด.ช. ศักดิ์ดา  บุญศรี 416/2 ม.13  บ้านปิยะพร อ.แม่สาย  จ.เชียงราย
580501019 น.ส. ฝน  นามสาม 22/ช ผาแตก  ม.7  ต.เวียงพางคำ  อ.แม่สาย  จ.เชียงราย
580501020 ด.ญ. กิ่งกาญจน์  มณีฉาย 307 ม.5  บ.ป่าเหมือด  อ.แม่สาย  จ.เชียงราย
580501021 ด.ญ. ชนิกานต์  แก้วคำ 96 ม.7  บ้านไม้ลุงขน  ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501022 ด.ญ. สุพรรษา  ลี้พงษ์สกุล บ้านผาแตก   อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501023 ด.ช. พชร ภเสวัต 151 ม.4 ต.ศรีเมืองชุม   อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501024 ด.ช. เสาร์คำ สายตาอ่อน 226 ม.1 บ.เหมืองแดง ซ.2  อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501025 ด.ช. สุกุล   ดวงบุญ 173/3 ม.1 ซ.3 บ.เหมืองแดง ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501026 ด.ญ. ฑิฆัมพร แจ่มใส 174/5 ม.2 ซ.3 บ.เหมืองแดง  ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501027 น.ส. ปิยศรี พรมุนีประสิทธิ์ 246/2 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501028 ด.ช. วุฒิเดช ลาภลิ้นเลิศ บ้านรอง ม.12 อ.เกาะช้าง อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501029 ด.ช. สมพงษ์ 116/5 ต.ศรีเมืองชุม อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501030 ด.ญ. พลอยแสงจันทร์  แซ่ขวาง 301/18 ปิยะพร ม.13 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501031 ด.ญ. ภัทราพร เหลืองโพธิ์แมน 47/2 ม.10 ต.เวียงพางคำ  อ.แม่สาย  จ.เชียงราย
580501032 ด.ญ. ลลิตา เจตจำนงกิจ 49 บ.ป่าเหมือด ม.8 ซ.1 ต.เวียงพางคำ  อ.แม่สาย  จ.เชียงราย
580501033 ด.ญ. ปณิตา บุญแสง 282 บ.ป่าเหมือด ม.5  ต.เวียงพางคำ  อ.แม่สาย  จ.เชียงราย
580501034 ด.ญ. พันธ์สาลี เกตแก้ว 581/2 บ.ป่ายาง ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501035 ด.ญ. สุขจิตตา มอโปกู่ 322/1 ม.13 ซ.17 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501036 ด.ช. ศุภเนตร  อินตาวัล 102/ช ม. 1 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501037 ด.ช. พงศกร  ยอดผ่านเมือง 181 ม. 5 ต.ศรีเมืองชุม อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501038 ด.ญ. อาทิตยา  ชีวเจริญยิ่ง 2/1 ม. 1 เหมืองแดงใต้ ต.แม่สาย จ.เชียงราย
580501039 ด.ญ. สดุดี  สิงห์สาโรจน์ 126 ม. 10 ไม้ลุงขน ต.แม่สาย จ.เชียงราย
580501040 ด.ญ. ชลธิชา  ถัง 25 ม. 9 ซอย 3 ป่าเหมือด ต.เวียยงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501041 น.ส. พลอย  ยอดหนุ่ม 369 ม. 10 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501042 ด.ช. สรวิชญ์  ศิกดิ์สุริยา 486/2 ม. 3 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501043 นาย เดชา  ฤทธพาร 8/3 ม. 3 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501044 นาย กิติเดช  บัวเข็ม 88/9 ม. 6 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501045 ด.ช. พิ่งบูรณ์  แปงชิด 309/2 ม. 3 ซอย 10 ม.บ้านปิยะพร อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501046 ด.ช. นิติศาสตร์  เมืองมา 239 ม. 4 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501047 ด.ญ. ณัชชา  ฟูทวีมั่งทรัพย์  
580501048 น.ส. ดาว  บุญศรี 145/ช ม. 9 ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501049 ด.ช. ธีรพล  หม่องส่วย 301/1 ม. 1 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501050 ด.ญ. กนกพร  ใจบุญดีเลิศ 82ช ม. 13 ซอย 11 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501051 ด.ญ. ธรชญาน์  สงค์แดง 4/1 ม. 5 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501052 ด.ญ. จันทร์  นามยี่ 309 ม. 4 สันทรายปู่ยี่ ต.โป่งผา อำเภแม่สาย จ.เชียงราย
580501053 น.ส. สิริลักษณ์  คำแสง 142/ช ม. 2 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501054 ด.ช. สรรพัชญ์  แก้วเจริญไฟศาล 658 ม. 10 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501055 นาย อนุวัตร  แก้วดอนดุก 130 ม. 12 ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501056 นาย สมคักดิ์  พรมมี 1/1 ม. 7 ต.โป่งงาม อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501057 ด.ช. ธีภัทร์  สายนวลชลเย็น 141 ม. 3 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สสาย จ.เชียงราย
580501058 ด.ญ. กัลปพฤกษ์  บุญแก้ว 48/1 ม. 3 ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501059 ด.ญ. ธัญญามาศ  ต๋ามัน 103/2 ม. 1 ต.ปางผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501060 ด.ญ. สุวิรัตน์  มนัสเมธีกุล 100 ม. 8 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501061 น.ส. มานี  แซ่ลี้  
580501062 ด.ญ. สุพรรณ  ปันเสน  
580501063 น.ส. นภสร  วชิรบรรพตกุล 185/2 ม. 3 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501064 ด.ญ. สิริวิมล  เครือจักร์ 427/10 ม.บ้านนามนต์ ต.แม่สาย จ.เชียงรา
580501065 ด.ญ. นวล  วงค์ทอง 360/1 ม. 1 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงรา
580501066 ด.ญ. สุทธิดา  จันทร์อ่อน 52 ม. 6 ป่ายาง อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501067 ด.ญ. จีรนันท์  คำรังษี 51/65 ม. 6 ป่ายาง ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501068 ด.ญ. แพรวพรรณ  ฤทธิเรือง 15 ม. 2 ต.แม่สาย อ.ม่สาย จ.เชียงราย
580501069 น.ส. บัวติ๊บ  นามหลวง 47 ม. 4 สันทรายปู่ยี่ ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501070 ด.ช. พงศสิทธิ์  กิ่งแก้ว 166 ม. 9 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501071 ด.ช. ทรงพร  ชุมภูทิพย์ 680 ม. 3 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501072 ด.ญ. ธัญญาเรศ  ณ กาวงค์ 211/1 ม. 10 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501073 ด.ช. ชนะชัย  แสงอ่อน ม. 8 ซอย 5 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501074 ด.ญ. ชุติมา  นามหลง 18/2 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501075 ด.ช. ราฮิล  เพ็ชรประดับ 480 ม. 3 อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501076 ด.ญ. พิมลวรรณ  เศรษรัตนวิมล 124 ม. 8 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501077 ด.ช. สมพล  แซ่ลี้ 20 ม. 8 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501078 นาย เฉาฟ่า  แซ่หม่า 8/218 ม. 6 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501079 ด.ช. สุวรรณ์  อาจุ 325/1 ม. 8 ซอย 1 ต.เวียงพาง อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501080 ด.ญ. วนิดา  อุ่นคำ 270 ม. 10 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501081 น.ส. ฟองตุ้ย  ใจมา 228/2 ม. 10 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501082 ด.ช. ฉัตรชัย  แซ่หัว ม. 13 ปิยะพร อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501083 นาย สุรินทร์  ระจา 349 บ้านสันทราย ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงรา
580501084 ด.ญ. วนิดา  ศรีโสภา 191/ช ม. 3 ซอย 5 บ้านร้องพาน
580501085 น.ส. ยิ่งจี้  แซ่หวัง 177 ป่ายาง อ.แม่สาย ต.แม่สาย จ.เชียงราย
580501086 ด.ช. ปกป้อง  ชัยสาม 16/ช ม. 1 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501087 ด.ช. ณัฐพล  ตระกูลสุนทร 174/3 ม. 9 ซอย 5 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501088 ด.ญ. สุดารันต์  ตระการบุญชัย 87 ม. 3 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501089 ด.ญ. วทันยา  สมศักดิ์ 77/1 ม. 4 ต.บ้านด้าย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501090 ด.ญ. คำทิพย์  อิ่นแก้ว 83/ช ม. 4 ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501091 น.ส. จุรีพร  แซ่ลี่ 303/46 ม. 1 ม.บ้านเอื้ออาทร ซอย 1/19 ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501092 ด.ญ. กรรณิกา  กามนต์  
580501093 ด.ญ. อังคณา  ไทยใหญ่ 68/1 ม. 8 ป่ายาง ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชีงยราย
580501094 ด.ญ. ศิวพร  กาญจนาวิศิษ์ฎ  
580501095 ด.ช. คณาพันธ์  ปั่นชาติ 172 ม. 2 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501096 ด.ญ. นรีกานต์  รอดเงิน 384/1 ม. 7 เกาะทราย ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501097 ด.ช. อุ่น  พญาหงษ์ 49 ม. 10 ซอย 12 ไม้ลุงขน อ.แม่สาย ต.แม่สาย จ.เชียงราย
580501098 ด.ญ. วาสนา  บุญนำ 29/3 ม. 8 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501099 นาย สมพร  งามยอด 86/2 ม. 13 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501100 ด.ญ. สุทัตตา  ธรรมสุจริต 60/1 ต.โป่งงาม อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501101 ด.ญ. กัญญาณัฐ  ศักดาคำ 529/22 ต.เวียงพาคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501102 ด.ญ. บุษราพร  ปาเปาต้ย 115 ม. 5 บ้านน้ำจำ ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501103 ด.ญ. สาลีนา  ชูมณี 232 ม. 1 บ้านถ้ำผาจม ต.เวียงพสงคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501104 ด.ช. ชัณวัฒน์  สมเสมอใจ ม. 13 ซอย 4 ปิยะพร
580501105 ด.ช. ภูมินทร์  ยี่แบ 774 ม. 10 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501106 ด.ช. จักริน  พูลลาง 22/1 ม. 5 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501107 ด.ญ. กฤติยาพัชร  ขวาเมืองพาน 33/1 ม. 3 ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501108 นาย พรรธการต์  คำใส  
580501109 น.ส. เจนจีรา  บุญทอง 212 ม. 7 ต.เกาะทราย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501110 ด.ช. กิตติภัทร  แซ่หลี 209/1 ม. 10 อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501111 ด.ญ. น้ำฝน  แก้วคำ 900 ม. 13 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จังหววัดเชียงราย
580501112 นาย สุบิน  ลาวิชัย 46 ม. 4 ต.โป่งงาม อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501113 น.ส. น้องพิมพ์  เรือนคำ 214/8 ม. 10 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501114 น.ส. ปนัดดา  ไมมะหาด 249 ม. 3 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501115 น.ส. มลฤดี  โบดำ 37/7 ม. 3 ป่ายาง ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501116 ด.ช. ณัฐภูมิ  ประกายวิเชียร 128/1 ม. 1 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501117 ด.ญ. ศุภลักษณ์  จิ๋วเจริญ 111 ม. 4 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501118 ด.ญ. ศิริพร  สีวิชัย 308 ม. 10 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501119 ด.ญ. น้ำฝน  อนุสนธิ์ 146/1 ม. 1 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501120 ด.ช. สิทธิ์ชัย  แซ่เฮ่ย 4/16 ม. 1 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501121 ด.ช. สหรัฐ  ฤทธิสุทธิธรรม 388/19 ม. 2 ซอย 6 ต.เหมืองแดง อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501122 ด.ญ. มุกดาการ  ศัลยพงษ์ 2 ม. 2 ถนนเหมืองแดง ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501123 ด.ญ. สโรชา  แซ่ใต้ 229/39 ม. 6 ม.บ้านธนาธานี ซอย 4 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501124 นาย บุญแก้ว  แก้วมณี  
580501125 ด.ญ. พิมรา  วงศชัย 50/1 ม. 1 ต.เหมืองแดง อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501126 ด.ญ. วรัญญา  ยอดคำ 31 ม. 9บ้านสันทราย ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501127 นาย ตาล  พุ่มมา 171/1 ม. 12 ซอย 3 บ้านน้ำจำ ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501128 นาย มงคล  นามแสง 52/ช ม. 9 บ้านจ้อง ต.โป่งผา อ.แม่สาน จ.เชียงราย
580501129 น.ส. อรณี  ปัญโญใหญ่ 587/5 ม. 9 ป่าเหมือด ต.แม่สาย จ.เชียงราย
580501130 ด.ญ. ชัญญ์ณัฐ  สุหฤทยา 140/3 ม. 12 ต.โป่งงาม อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501131 ด.ญ. ปฎิมา  บุญศรี 104 ม. 7 ซอย 15 ต.เกาะทราย ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501132 ด.ญ. ภาวินี  เมืองมา 406 ม. 2 ซอย 8 เหมืองแดง
580501133 ด.ญ. โบว์  บุญทอง 109/ช ม. 10 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501134 ด.ญ. จันทร์ฉาย  ผาเวียง 260 ม. 7 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501135 ด.ญ. ศศิพร  บุญชัยรัตน์ 36/ช ม. 1 บ้านดอยเวา อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501136 ด.ช. เกียรติศักดิ์  สุนีย์ 123 ม. 6 ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501137 น.ส. อ้อ  วงค์ดี 384 ม. 10 ผาแตก ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501138 น.ส. อำพร  แสงแก้ว 25/1 ม. 4 ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501139 ด.ญ. ศศิวิมล  วงค์ประดิษฐ 132 ม. 4 ต.ป่าแงะ อ.ป่าแดด จ.เชียงราย
580501140 ด.ช. สงกรานต์  นามแสง 9 ม. 10 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501141 ด.ญ. ศริญญา  ขังคีร 37 ม. 3 ซอย 1 บ้านป่าแฝหนองอ้อ ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501142 ด.ญ. อินทรา  วงค์ราม 75/1 ม. 8 ซอย 1 บ้านป่าเหมือด
580501143 ด.ช. นวัตพล  ทาเกิด 240 ม. 9 ต.แม่คำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย
580501144 ด.ช. ภควัต  ปฎิเสน 5 ม. 4 ซอย 5 บ้านจ้อง อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501145 น.ส. เนตรนภา  ชัยนวล 608/4 ม. 9 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501146 นาย สมศักดิ์  ไชยศรีวงค์ 779 ม. 10 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501147 ด.ช. นัตติทัต  ป๊อกยะดา  
580501148 นาย ต่อ  หอมคำ  
580501149 ด.ญ. อังคณา  ทันใจ 43 ม. 10 ซอย 3 ไม้ลุงขน อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501150 น.ส. สุทธิดา  กันทะลา 50/4 ม. 9 ซอย 2 ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501151 ด.ช. พงศภัค  ปุณณเมธ 470/1 ม. 13 ซอย 4 ถนนปิยะพร 4 อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501152 ด.ช. ณัฐวุฒิ  อินทร์ทอง 218/2 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501153 ด.ช. สุดารัตน์  อินทรจักร 1/2 ม. 8 บ้านใหม่พัฒนา ต.ศรีเมืองชุม อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501154 น.ส. ยุ้ย  ดวงสาม 301/111 เอื้ออาทรแม่สาย1 ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501155 น.ส. พิชดา  ปิงเมือง 6/ช ม. 7 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501156 น.ส. เกวลิน  น้อยหมอ 183 ม. 9 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501157 น.ส. ขนิษฐา  อุตวงค์ 466/3 ม. 10 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501158 น.ส. อัมมร  ไทยใหญ่ หนองสี่แจ่ง
580501159 ด.ช. กิติพงษ์  วงค์ดี 135 ดอยงาม
580501160 ด.ช. เดชา  ปัญญาธี 115 ม. 5 สันมะนะ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501161 ด.ญ. เกิจมณี  สภบดี 477 ม. 13 ปิยะพร อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501162 น.ส. ณัฐชญา  กาดแก้ว 34/1 ม. 1 ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501163 ด.ช. ทศพล  ตันเส็ง 146 ม. 12 ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501164 ด.ญ. ชลนุพร  พลอยดี 8/293 ม. 6 ลินทิพย์
580501165 ด.ญ. กัลยาณี  หน่อคำบุตร 734 ม. 10 บ้านผาแตก ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501166 นาย อาฉ่า  หม่อโป๊ะกู่ ซอย 3 ถ้ำหลวง-น้ำจำเหนือ ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501167 ด.ช. ธนากร  ศุภพร ซอยการไฟฟ้า
580501168 นาย ณัฐพล  เกตุโตกุล 304/2 ม. 13 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501169 นาย อุ่น  คำแสง  
580501170 ด.ช. ดนุสรณ์  สีมา 74 ม. 11 บ้านป่าแดงหลวง
580501171 ด.ญ. เจนี่  เชอมือ 613 ม. 3 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501172 ด.ญ. ฉัตรฤดี  โกแสนตอ 581 ม. 9 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501173 ด.ช. เอกศักดิ์  แก้วทา 10/1 ม. 2 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501174 ด.ช. บุญติ๊บ  คำใส 699 ม. 10 บ้านผาแตก
580501175 ด.ญ. ชุลีพร  คือแก้ว 21/7 ถนนพหลโยธิน ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501176 ด.ญ. วริศรา  เสริมสุขรัตนกุล 761/1 ม. 10 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501177 ด.ญ. จิราพร  มณีปีติศานทรัพย์ 299/74 ม. 6 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501178 นาย นัทธพล  อุปรี 300/94 ม. 13 ซอย 6 ปิยะพร
580501179 ด.ญ. วาริน  อินทร 17/2 ม. 5 บ้านน้ำจำ ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501180 น.ส. วาสนา  บุญเยาว์ 340 ม. 10 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501181 น.ส. จันทร์ปิง  นามยี่ บ้านผาคำ ม. 10 หลังวัดผาคำ ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501182 ด.ญ. ธัชชนก  ใจเมือง 51/9 ม. 6 บ้านไทลือ
580501183 น.ส. เอ้ยแก้ว  วรรโณ 521 ม. 10 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501184 ด.ญ. น้ำผึ้ง  อินบุตร 472/2 ม. 10 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501185 น.ส. น้ำผึ้ง  นามใส 247 ม. 10 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501186 ด.ญ. ทัตพร  แซ่หลี่ 299/74 ม. 6 บ้านเพรชยนต์ ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501187 ด.ญ. รติมา  สนิท 365 ม. 5 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501188 ด.ญ. ศิริลักษณ์  ใจหล้า 889 ม. 3 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501189 ด.ญ. ธัญญารัตน์  วัฒนาพันธ์ 831/1 ม. 10 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501190 นาย สมพงษ์  มิตไพจิตร 168/9 ม. 2 ซอย 6 เหมืองแดง อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501191 ด.ญ. วรดา  พันธุ์อนุรักษ์ชัย 36 ม. 7 ถนนพหลโยธิน อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501192 น.ส. พัชรีพร  แซ่ต้วน 14/3 ม. 7 อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501193 ด.ช. กษิตศักดิ์  สมรัตน์ 600/27 แม่สายวิว
580501194 ด.ช. อามินรูนเลาะ  จันทร์หอม 68 ซอย 3 เวียงพาน
580501195 ด.ช. ธนกร  แดงพัฒนพงศ์  
580501196 ด.ช. ภานุวัฒน์  แปงชมภู 298 ม. 8 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501197 ด.ช. ดนัย  น้อยหมอ  
580501198 น.ส. สิริโสภา  แตงมณี 34/ช ม. 10 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501199 ด.ช. รุ่ง  มหาวรรณ 959/65 บ้านปิยะพรโครงการ 11 อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501200 ด.ญ. พรรณณิกา  แสงพัน 251 ม. 13 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501201 นาย อามือ  เชอหมื่อ 459 ม. 3 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501202 นาย นิพนธ์  ปานคำ 301/19 ม. 13 ปิยะพร ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501203 น.ส. พรรภา  แซ่แซว 886 ม. 13 ซอย 5 ปิยะพร ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501204 ด.ช. อภิรักษ์  ชัยศรี 233 ม. 3 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501205 ด.ช. ธนศักดิ์  สุยะใจ 34/1 ต.ศรีเมืองชุม อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501206 ด.ช. สันติสุข  คีรีแก้ว 257 ม. 11 ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501207 ด.ช. ภานุพงศ์  ภูมิไสว 466/1 ม. 9 ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501208 ด.ญ. เกี๋ยงคำ  สุภา 95/47 ม. 5 ซอย 13 บ้านป่าเหมือด อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501209 ด.ญ. กิตติญาพร  ธนาคำ 23 ม. 1 เหมืองแดงใต้ ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501210 น.ส. พรธิวา  นวลคำ บ้านผาแตก ม. 10 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501211 ด.ญ. ฟ้า  มาเยอะ 232 ซอย 13 ม. 4 บ้านปิยะพร อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501212 ด.ญ. สุภาพร  หม่อโป๊ะกู่ 167 ม. 3 ตำโป่งงาม อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501213 ด.ช. สิทธิ์กร  ยาวิชัย 108/1 ม. 6 บ้านทุ่งเกลี้ยง ต.ศรีเมืองชุม อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501214 น.ส. สายพร  แสงกร 127 ม. 5 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501215 นาย พีรภัทร  หงษ์คำ 5 ม. 3 บ้านสันบุญเรือง อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501216 น.ส. ศรีฟอง  สุภา 95/47 ป่าเหมือด ซอย 13 ม. 5 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501217 น.ส. วรรณดี  ใส่ช้อ 64/ช ม. 10 บ้านผาแตก ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501218 น.ส. ไพลิน  พรมมา 70 ม. 4 บ้านเวียงหอม ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501219 นาย อ่อน  คำแก้ว 311/19 บ้านเอื้ออาทร 2(บ้านน้ำจำ) ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501220 ด.ช. โอม รัตน 633 ป่ายางใหม่ ม. 4 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501221 ด.ญ. ฐิติวรดา  กุลทอง  168 ม. 8 ซอย 3 บ้านป่าเหมือด อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501222 ด.ญ. ปนัดดา  ไชยวงค์ 379 ม. 7 ซอย 12 บ้านเกาะทราย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501223 น.ส. หล้า  สาม 57/ซ ม. 1 อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501224 ด.ญ. ธัญญารัตน์  ติยะกว้าง 139 ม. 5 บ้านสันธาตุ
580501225 ด.ช. นันทวัฒน์  อินทร์ต๊ะวงค์ 303/105 ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501226 ด.ญ. ฐิติชญา  รับงาน 419/2 ม. 6 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501227 นาย สมบัติ  นามแก้ว 772 ม. 10 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501228 ด.ช. หลง  สายทอง 418 ม. 10 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501229 นาย ภาสกร  จีนแก้ว ต.ศรีเมืองชุม
580501230 นาย ธีรภัทร  ยุติศรี 102 ม. 8 ซอย 1 บ้านป่าเหมือด ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501231 ด.ช. ทราย  มาเยอะ 89/ช บ้านสันทรายปู่ยี่ ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501232 น.ส. นาฎตะวัน  จันทร์ธานาต 8/9 ม. 10 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501233 ด.ญ. มีนา  นามแสง 23/ช ม. 9 ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501234 ด.ญ. เบญญาภา  พจนาวรากุล 4/1 ม. 8 บ้านป่าเหมือด ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501235 ด.ญ. นุชชิรา  กนิษฎารมย์ 157 ม. 1 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501236 ด.ญ. วรินลักษณ์  เซี่ยงลี่ 300/48 ม. 13 ปิยะพร อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501237 ด.ช. เฉลิมพงศ์  ชีวินเฉลิมฤทธิ์ 783 เทศบาลซอย 28 ม. 8 อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501238 นาย อลงกรณ์  ส่องแสง 158/8 ม. 2 เหมืองแดง อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501239 ด.ช. ชุทธ์  อยู่เย็น 818/7 ม. 10 บ้านไม้ลุงขน ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501240 นาย สมชาย  อุ่นคำ 309 ม. 1 ต.เวียงพางคำ อำเภแม่สาย จ.เชียงราย
580501241 ด.ญ. บุษา  ลครรำ 169 ม. 12 บ้านร้อง ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501242 ด.ญ. ธนิสร  สิงห์ลอ 925/11 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501243 ด.ญ. ธัญชนก  พูลผล 60/4 ม. 10 ถนนเหมืองแดง อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501244 น.ส. เบญจพร  ตุ่นภิชัย 209 ม. 3 ต.ศรีเมืองชุม อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501245 ด.ญ. กัญญาณัฐ  ทายะนา 90/1 ม. 10 ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501246 ด.ช. สมศักดิ์  นามแก้ว 86/ช ม. 10 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501247 นาย ประกิต  หมิ่นนามหน่อ 630 ม. 10 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501248 นาย พรเทพ  พรมปัญญา อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501249 ด.ญ. พัชรินทร์  บุญนำ 51/16 ม. 6 ซอย 7 ป่ายาง
580501250 ด.ญ. ทิพวรรณ  ศรบุญโสม 25 ม. 7 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501251 ด.ช. จินตะการ  ศรีวาณิชย์กุล 700/7 ม. 10 บ้านผาแตก ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501252 ด.ช. ธีวานุวัฒน์  ทาเศรษฐ 457/7 ม. 6 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501253 ด.ช. นฤพนธ์  ชลอยบุญ 111 ม. 12 บ้านน้ำจำกลาง ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501254 ด.ช. เขมทัต  สีอาดใหญ่ บ้านน้ำจำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501255 ด.ญ. ชมภูนุช  คำมุข 247 ม. 9 บ้านป่าเหมือดสุขสำราจ ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501256 นาย สรณ์  ยะเสนา 93 ม. 4 ต.ศรีเมืองชุม อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501257 น.ส. อารีย์  ไพรพนาชัยมั่น 657 ม. 10 ซอย 6 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501258 ด.ช. ภานุวัฒน์  จักรเครือ 4/1 ม. 4 ต.ศรีเมืองชุม อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501259 นาย ภานุวัฒน์  จายหลวง 439/4 ม. 10 ไม้ลุงขน อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501260 ด.ญ. เปรมปิติ  หอมรส 125 ม. 10 ถนนพหลโยธิน ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501261 ด.ช. ภัทรดนัย  ไพโรจน์สันติกุล 163/2 ม. 9 บ้านจ้อง อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501262 ด.ช. ยูอิจิ  ทานากะ 259/13 ม. 18 บ้านปิยะพร อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501263 ด.ช. ปฐมพล  ยะกาคำ 343/3 ม. 8 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501264 ด.ช. อนุชิต  วงค์ทราย 42/2 ม. 1 ถนนเหมืองแดง ซอย 2 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501265 ด.ช. นัด  นามหลวง 36 ม. 4 บ้านป่ายางใหม่ ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501266 ด.ช. สุทัศน์  คำแสง 155 ม. 1 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501267 ด.ช. สรวิศ  ระจา 90/3 ม. 9 ซอย 2 อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501268 ด.ช. จักรกฤษ  วงค์ไหว 9 ม. 9 ซอย 3 ถนนพหลโยธิน ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501269 ด.ช. เจมวัฒนา  ทิพย์ต 97 ม. 7 ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501270 น.ส. กนกพร  ฮวง 161 ม. 8 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501271 ด.ช. ณัฐชัญ  เป็งดล 10 ม. 4 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501272 ด.ช. รวิทย์  ปิยะโต 358 ม. 8 ป่ายาง ต.แม่สาย อ.แม่สาย เชียงราย
580501273 นาย อุทัย  อำจ้อย 105/10 ม. 2
580501274 ด.ช. ศรราม  แบงพงษ์ 78 ม. 2 เหมืองแดง อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501275 ด.ช. สิงหา  ยาแสง 19/1 อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501276 น.ส. อังคณา  ยืงยงค์ 30 ม. 4 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501277 ด.ช. ชิติพัทร์  จัทร์ภูมิ  
580501278 ด.ช. ชูศักดิ์  จันธิมา 66/ช ม. 4 ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501279 ด.ช. ธีรวัฒน์  ศรีนวลแล  
580501280 ด.ช. ธวัชชัย  หงษ์คำ 110 ม. 8 บ้านป่าเหมือด ซอย 1 อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501281 ด.ญ. สุกันยา  สุนทริน 369/2 ม. 8 ซอย 10 บ้านป่ายาง ตำแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501282 น.ส. แพรว  สมนวลจันทร์ 7/1 ม. 7 บ้านห้วยน้ำขุ่น ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
580501283 น.ส. พรวดี  สิงห์ทอง 7/1 ม. 17 บ้านห้วยน้ำขุ่น ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
580501284 ด.ญ. จิรัชยา  แซ่จัง 299/87 ม. 8 ม.บ้านเพชรยนต์ ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501285 นาย อานนท์  นามบุญ 213 ม. 10 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501286 ด.ญ. ชลิดา  แปงเมือง 416/1 ม. 10 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501287 น.ส. ฟองติ๊บ  แสงอ่อน 489 ม. 8 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501288 ด.ช. ทุ่งกว้าง  ไทยใหญ่ 47/3 บ้านสันบุญเรือง ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501289 ด.ช. เจษฎา  วงค์สกุล 183/1 ม. 9 ซอย 5 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501290 ด.ญ. ฐิติมาพร  ดาวดึงส์ 179 ม. 13 ซอย 4 ม.บ้านปิยะพร
580501291 ด.ญ. กตพร  โรจนสิริกุล 824/16 ม. 13 ม.บ้านปิยะพร อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501292 ด.ญ. อภิญญา  หวังดีชนาโชด ม. 13 ปิยะพร อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501293 ด.ญ. ธรรมิกา  ผลิตาจอมเดช 45 ม. 5 ซอย 9 ป่าเหมือด ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501294 ด.ช. วชิรวิทย์  กันทะยอม 200 ม. 3 ซอย 4 บ้านสันผักฮี้
580501295 นาย ยี่แก้ว  ชุ่มเย็น เกาะทราย
580501296 น.ส. ฐิติรัตน์  ไทยใหญ่ 80/5 ม. 18 อ.แม่จัน จ.เชียงราย
580501297 น.ส. ชุติมา  คำแสง 142/ช ม. 2 บ้านดอยงาม ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501298 น.ส. มนัสพร  ธนโชติธีรนัย 310 ม. 2 บ้านดอยงาม ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501299 ด.ช. อภิเชษฐ์  อินอ่อน 123/1 อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501300 นาย จีรภัทร  หอมนาน 47/1 ม. 9 บ้านจ้อง ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501301 ด.ญ. จริยา  ดวงจันทร์ 269 ม. 13 ม.บ้านปิยะพร
580501302 ด.ช. จีรวัฒน์  ทาแกง 497 ม. 9 ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501303 น.ส. ศรีสมร  เขื่อนสกุล 28 ม. 5 ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501304 นาย ธนพล  แซ่เชอว 161/1 ต.โป่งงาม อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501305 น.ส. ณัฐพร  แสนใจ 557 ม. 3 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501306 น.ส. อรพรรณ  ณ เชียงใหม่ 199/10 ม. 8 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501307 น.ส. พลอยไพลิน  แจ่มใส 388/32 ม. 2 อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501308 น.ส. เพชรไพลิน  แจ่มใส 388/32 ม. 2 อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501309 น.ส. พลอย  สำฤทธิ์ผล 8/245 ม. 2 เพชรยนต์
580501310 ด.ญ. สุดา เชอมือ 8/33 ม. 10 ซอย 6 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501311 ด.ญ. ธนาวรรณ  ชิมะราช 9 ม. 2 ซอย 10 ถนนเหมืองแดง อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501312 น.ส. บัวผัด  หงษ์คำ 520/2 ม. 6 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501313 น.ส. ณัฐดาวัลย์  สิทธิ 109 ม. 3 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501314 ด.ญ. สุทธิดา  หลวงสมบัติ 94/6 ม. 2 ม.บ้านดอยงาม อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501315 ด.ญ. อารีย์  แซ่ย่าง 99/1 ม. 13 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501316 ด.ญ. ศรี  อุ่มแปง 96/ช ม. 100 ผาแตก ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501317 ด.ช. ธนสินฐ  แก้วศิกดิ์ 999/44 ม.บ้านพฤษวิมล ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501318 น.ส. ตาลลัง  วงค์ใส 292/2 ม. 8 ป่ายาง อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501319 ด.ญ. คำน้อย  แสงใจ 35/4 ม. 5 ซอย 1 บ้านน้ำจำ ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501320 ด.ญ. อุษามณี  แจ่มใส 174/5 ม. 2 ต.แม่สาย จ.เชียงราย
580501321 ด.ญ. ซาซ่า พม่า 320/6 ม. 13 ซอย 12 ถนนปิยะพร ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501322 นาย สนทิตย์  วงค์ใหญ่ 388/27 ม. 2 ซอย 3 ถนนเหมืองแดง ต.แม่สาย จ.เชียงราย
580501323 ด.ช. ปรีชาการณ  เจริญโกศล 275 ม. 7 อ.แม่จัน จ.เชียงราย
580501324 นาย สมพร  ทองดี  
580501325 นาย กฤษทัศน์  บาดา 110 ม. 9 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501326 น.ส. หอมฟอง  ใจมา 228/2 ม. 10 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501327 น.ส. ณัฐพร  วันทอง 87/4 ม. 3 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501328 น.ส. น้ำฝน  บุญเรือง 110/ช ม. 2 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501329 ด.ญ. เพ็ญนภา  วงษาวิชัย 49 ม. 10 ซอย 4/3 บ้านผาแตก ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501330 น.ส. พรธิวา แสงศรี 264 ม. 10 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501331 ด.ช. อดิเรก  เรือนแก้ว 285/5 ม. 10 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501332 ด.ช. ชัชนันท์  นิรุกติศานติ์ 790 ม. 8 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501333 ด.ช. วรัญญู  สลับศรี 945 ม. 7 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501334 น.ส. แก้ว  บุญเต็ม 356 ม. 2 ซอย 7/5 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501335 ด.ญ. ศรีวัน  ธรรมวงค์ 461/ช ม. 10 ห้วยน้ำริน ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501336 น.ส. เจนนิศา  นามหลวง 294 ม. 7
580501337 ด.ช. ศิวพร  นามแก้ว 148/ช ม. 9 บ้านจ้อง ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501338 ด.ช. กิตติภูมิ  สนิท 280 ม. 4 สันทรายปู่ยี่
580501339 น.ส. จารวี  แซ่ลู้ 912 ม. 13 ซอย 9 ถนนปิยะพร อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501340 ด.ญ. ต่าย  อุ่นแปง 591 ม. 10 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501341 ด.ญ. รวิสรา  ภู่วิจิตรดาวรชัย 134/14 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501342 ด.ช. กฤตวิทย์  ศรีท้าว 435/7 ม.10 ม.บ้านไม้ลุงขน
580501343 นาย ปทิต  ประทีปพนาธรรม 60/1 ม. 7 ต.โป่งงาม อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501344 ด.ญ. ธนพร  ฟองแก้ว 21 ม. 10 บ้านผาแตก อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501345 ด.ช. อาทิตย์ผล  พวงคำ  
580501346 นาย สาลิน  อินตะยะ  
580501347 ด.ญ. คมคาย  เวียงแสนภู 185 ม. 4 บ้านถ้ำสันติสุข ต.โป่งงาม อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501348 นาย วรวิทย์  ใหญ่กลาง 802 ม. 10 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501349 น.ส. สายคำ  สอทธิวงค์ศรี 132/3 ม. 11 บ้านสันทราย ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501350 ด.ญ. บงกช  นามใส 53/3 ม. 9 บ้านป่าเหมือด ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501351 น.ส. แสงคำ กันทะ 144/1 ม. 2 บ้านดง ต.โป่งงาม อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501352 ด.ญ. ศิริพร  แซ่หมี 188/8 ต.เหมืองแดง อำแภอแม่สาย จ.เชียงราย
580501353 ด.ช. ทัศน์พล  ไชยวงค์ 401/2 ม. 2 ซอย 6 บ้านป่ายาง อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501354 ด.ญ. ศรีวรรณ อนุวัยยา 804 ม. 10 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501355 นาย สรวิชญ์  สิทธิมล 161/7 ไม้ลุงขน ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501356 ด.ญ. ชลธิสา  แสงอ่อน 138 ม. 9 ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501357 ด.ญ. จุฑามาศ  แสงดี 163/1 ม. 7 บ้านเกาะทราย ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501358 น.ส. ศริพร  เมืองวัง  
580501359 ด.ญ. ธิมาพร  ทองมา 23 ม. 2 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501360 ด.ญ. อารียา  พรหมฤทธิวงศ์ 38/2 ม. 2 ต.โป่งงาม อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501361 นาย แก้ว  บุญมี 501 ม. 4 บ้านสันทราบปู่ยี่
580501362 ด.ญ. อัญฐิดา  นารักษ์ 51 ม. 5 ป่าแดง ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501363 ด.ช. พิทักษ์  วงค์สกุล 370/1 ม. 9 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501364 ด.ญ. ดรุณี  ใหม่วงค์  
580501365 นาย เฉลิมพล  เผ่ากสิกร 4/2 ม. 12 ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501366 น.ส. อภิญญา  วงค์คำ 67/1 ม. 1 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501367 นาย กิตติพงษ์  แซ่ฟู 483 ต.โป่งงาม อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501368 น.ส. ดสริยา  เชอหมือกู่ บ้านน้ำจำ ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501369 น.ส. สมแก้ว  ตาแสง 0/89 ม. 11 ซอย 5บ้านน้ำจำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501370 ด.ญ. ลัดดา  คำบุญจันทร์ 110/ช ม. 2 ดอยงาม อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501371 ด.ญ. อรณิชา  คงก้อน 22/2 ม. 3 ต.ศรีเมืองชุม อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501372 น.ส. สุนิตา  บุญชัย 151/ช ม. 9 ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501373 น.ส. อร  มาดี 411 ม. 4 ตต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501374 ด.ญ. ณัฐชญา  ถ้ำสุทะ 1/12 ม. 9 บ้านจ้อง ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501375 น.ส. ศรีวรรณ  คำลือวงค์ 4/ช ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501376 ด.ญ. โสภา  นามวงค์ 507 ม. 4 ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501377 ด.ญ. น้ำฝน  นามยี 137/ช ม. 9 บ้านจ้อง ต.โป่งผา อำเถอแม่สาย จ.เชียงราย
580501378 ด.ญ. สายฝน  วงค์ทอง 389 ม. 11 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501379 ด.ญ. ศรสวรรค์  เอี่ยมดำรงค์ 60 ม. 3 ต.ศรีเมืองชุม อ.แม่สาย จังหวัเชียงราย
580501380 ด.ญ. จิราพร  วิสุทธิเสน 291 ม. 1 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501381 ด.ญ. ภัชราพร  พ้นภัย 67 ม. 1 ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501382 น.ส. อาทิตยา  พรถาวรกุล 70/1 ม. 2 ต.โป่งงาม อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501383 ด.ช. สุชาติ  แซ่เอี่ยง 334 ม. 13 ม.บ้านปิยะพร
580501384 ด.ญ. มุทิตา  พรเจริญ 159/1 ม. 9 ซอย 5 ป่าเหมือด ต.เวียงพสงคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501385 ด.ช. พรชัย  นามนวล ป่าเหมือด
580501386 ด.ญ. ณัฐชยา  เสียงใส 593 ม. 13 ถนนปิยะพร ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501387 น.ส. จันทร์หอม  กันทะวงค์ 594 ม. 8 ซอย 7 ป่าเหมือดลองชิม อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501388 ด.ญ. วิลัยลักษณ์  ศรรีชัย บ้านสันทรายปู่ยี่
580501389 ด.ญ. เวย์ นี  หลิว 59/5 ม. 4 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501390 ด.ญ. อัมพิกา คำแก้ว 376 ม. 7 เกาะทราย ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501391 ด.ญ. เสาวลักษณ์  มอแลกู่ 156/2 ม. 2 ต.โป่งงาม อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501392 ด.ญ. วริศรา  ก้างออนตา 231/1 ต.ศรีเมืองชุม อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501393 นาย วิทยา  แสงสุรินทร์ ม.บ้านเอื้ออาทร
580501394 น.ส. ปูโช  แซ่หม้อ บ้านน้ำจำ ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501395 ด.ญ. ณัฐกฤตตา  จันทาพูน 51 ม. 4 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501396 ด.ญ. พิมพ์ทอง  คำมูล 285 ม. 10 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501397 ด.ญ. รสิมา จันทร์อ่อน 886 ม. 13 ซอย 15 ม.บ้านปิยะพร ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501398 ด.ช. นคร  สั่งสินทรัพย์ 137/9 ม. 7
580501399 ด.ญ. บุษราคัม  ตุ้มพลอย 105/1 ม. 10 บ้านไม้ลุงขน ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501400 ด.ญ. ฝน  กันยา 308/ช ม. 9 บ้านจ้อง ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501401 ด.ญ. สุภัสสรา  เกเย็น 6 ม. 7 บ้านดงม่วงคำ ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501402 ด.ญ. ศรสรรค์  ชนะวรรณ 596 ม. 10 บ้านผาแตก ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501403 ด.ญ. สิริยากร  คำเงิน 95/1 ม. 4 ต.ศรีเมืองชุม อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501404 ด.ญ. บัวหอม  แสงแก้ว ป่ายาง ม. 6 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501405 ด.ญ. อ้อม  เจริญสุข  
580501406 ด.ญ. ณัฐธิดา  ชุ่มมงคล 88 ม. 1 ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501407 ด.ญ. ณัฐกมล  จันทร์พร 40/1 ม. 7 ซอย 4/12 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501408 ด.ญ. สุภัสรา  สวนนิมิตร 353 ม. 8 ป่ายาง
580501409 ด.ญ. จันทร์สุดา  ชุ่มเย็น 519/11 ม. 9 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501410 ด.ญ. ศุภนิดา  บุญนำ 466/4 ม. 10 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501411 ด.ญ. จารุดา  ไหลพึ่งทอง 243 ม. 13 บ้านปิยะพร
580501412 ด.ญ. วิภาดา  ชัยนวล 156 ม. 7 เกาะทราย ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501413 น.ส. สุวรรณา  จันทร์ยอด 496/1 ม. 3 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501414 ด.ญ. ดารินทร์  ภีระวงค์ 7/89 ม. 6 บ้านป่ายาง
580501415 ด.ญ. กรกมล  จันต๊ะคาด 38/1 ม. 3 บ้านสันบุญเรือง ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501416 ด.ช. ดำเกิง  ลุงเยียนนะ 678/9 ม. 10 เกาะทราย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501417 ด.ญ. นภัสกร  พลอยวงค์ 449 ม. 9 ผาแตก ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501418 ด.ญ. แปง  ไทยใหญ่ 591 ม. 8 ป่าเหมือด ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501419 ด.ช. ณัฐวุฒิ  แสงดี 35/1 ม. 2 ต.โป่งงาม อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501420 ด.ญ. ธนวัฒน์  นามแปง 147/66 บ้านเหมืองแดง อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501354 ด.ญ. ศรีวรรณ อนุวัยยา 804 ม. 10 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501355 นาย สรวิชญ์  สิทธิมล 161/7 ไม้ลุงขน ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501356 ด.ญ. ชลธิสา  แสงอ่อน 138 ม. 9 ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501357 ด.ญ. จุฑามาศ  แสงดี 163/1 ม. 7 บ้านเกาะทราย ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501358 น.ส. ศริพร  เมืองวัง  
580501359 ด.ญ. ธิมาพร  ทองมา 23 ม. 2 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501360 ด.ญ. อารียา  พรหมฤทธิวงศ์ 38/2 ม. 2 ต.โป่งงาม อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501361 นาย แก้ว  บุญมี 501 ม. 4 บ้านสันทราบปู่ยี่
580501362 ด.ญ. อัญฐิดา  นารักษ์ 51 ม. 5 ป่าแดง ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501363 ด.ช. พิทักษ์  วงค์สกุล 370/1 ม. 9 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501364 ด.ญ. ดรุณี  ใหม่วงค์  
580501365 นาย เฉลิมพล  เผ่ากสิกร 4/2 ม. 12 ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501366 น.ส. อภิญญา  วงค์คำ 67/1 ม. 1 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501367 นาย กิตติพงษ์  แซ่ฟู 483 ต.โป่งงาม อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501368 น.ส. ดสริยา  เชอหมือกู่ บ้านน้ำจำ ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501369 น.ส. สมแก้ว  ตาแสง 0/89 ม. 11 ซอย 5บ้านน้ำจำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501370 ด.ญ. ลัดดา  คำบุญจันทร์ 110/ช ม. 2 ดอยงาม อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501371 ด.ญ. อรณิชา  คงก้อน 22/2 ม. 3 ต.ศรีเมืองชุม อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501372 น.ส. สุนิตา  บุญชัย 151/ช ม. 9 ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501373 น.ส. อร  มาดี 411 ม. 4 ตต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501374 ด.ญ. ณัฐชญา  ถ้ำสุทะ 1/12 ม. 9 บ้านจ้อง ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501375 น.ส. ศรีวรรณ  คำลือวงค์ 4/ช ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501376 ด.ญ. โสภา  นามวงค์ 507 ม. 4 ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501377 ด.ญ. น้ำฝน  นามยี 137/ช ม. 9 บ้านจ้อง ต.โป่งผา อำเถอแม่สาย จ.เชียงราย
580501378 ด.ญ. สายฝน  วงค์ทอง 389 ม. 11 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501379 ด.ญ. ศรสวรรค์  เอี่ยมดำรงค์ 60 ม. 3 ต.ศรีเมืองชุม อ.แม่สาย จังหวัเชียงราย
580501380 ด.ญ. จิราพร  วิสุทธิเสน 291 ม. 1 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501381 ด.ญ. ภัชราพร  พ้นภัย 67 ม. 1 ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501382 น.ส. อาทิตยา  พรถาวรกุล 70/1 ม. 2 ต.โป่งงาม อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501383 ด.ช. สุชาติ  แซ่เอี่ยง 334 ม. 13 ม.บ้านปิยะพร
580501384 ด.ญ. มุทิตา  พรเจริญ 159/1 ม. 9 ซอย 5 ป่าเหมือด ต.เวียงพสงคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501385 ด.ช. พรชัย  นามนวล ป่าเหมือด
580501386 ด.ญ. ณัฐชยา  เสียงใส 593 ม. 13 ถนนปิยะพร ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501387 น.ส. จันทร์หอม  กันทะวงค์ 594 ม. 8 ซอย 7 ป่าเหมือดลองชิม อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501388 ด.ญ. วิลัยลักษณ์  ศรรีชัย บ้านสันทรายปู่ยี่
580501389 ด.ญ. เวย์ นี  หลิว 59/5 ม. 4 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501390 ด.ญ. อัมพิกา คำแก้ว 376 ม. 7 เกาะทราย ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501391 ด.ญ. เสาวลักษณ์  มอแลกู่ 156/2 ม. 2 ต.โป่งงาม อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501392 ด.ญ. วริศรา  ก้างออนตา 231/1 ต.ศรีเมืองชุม อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501393 นาย วิทยา  แสงสุรินทร์ ม.บ้านเอื้ออาทร
580501394 น.ส. ปูโช  แซ่หม้อ บ้านน้ำจำ ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501395 ด.ญ. ณัฐกฤตตา  จันทาพูน 51 ม. 4 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501396 ด.ญ. พิมพ์ทอง  คำมูล 285 ม. 10 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501397 ด.ญ. รสิมา จันทร์อ่อน 886 ม. 13 ซอย 15 ม.บ้านปิยะพร ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501398 ด.ช. นคร  สั่งสินทรัพย์ 137/9 ม. 7
580501399 ด.ญ. บุษราคัม  ตุ้มพลอย 105/1 ม. 10 บ้านไม้ลุงขน ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501400 ด.ญ. ฝน  กันยา 308/ช ม. 9 บ้านจ้อง ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501401 ด.ญ. สุภัสสรา  เกเย็น 6 ม. 7 บ้านดงม่วงคำ ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501402 ด.ญ. ศรสรรค์  ชนะวรรณ 596 ม. 10 บ้านผาแตก ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501403 ด.ญ. สิริยากร  คำเงิน 95/1 ม. 4 ต.ศรีเมืองชุม อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501404 ด.ญ. บัวหอม  แสงแก้ว ป่ายาง ม. 6 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501405 ด.ญ. อ้อม  เจริญสุข  
580501406 ด.ญ. ณัฐธิดา  ชุ่มมงคล 88 ม. 1 ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501407 ด.ญ. ณัฐกมล  จันทร์พร 40/1 ม. 7 ซอย 4/12 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501408 ด.ญ. สุภัสรา  สวนนิมิตร 353 ม. 8 ป่ายาง
580501409 ด.ญ. จันทร์สุดา  ชุ่มเย็น 519/11 ม. 9 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501410 ด.ญ. ศุภนิดา  บุญนำ 466/4 ม. 10 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501411 ด.ญ. จารุดา  ไหลพึ่งทอง 243 ม. 13 บ้านปิยะพร
580501412 ด.ญ. วิภาดา  ชัยนวล 156 ม. 7 เกาะทราย ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501413 น.ส. สุวรรณา  จันทร์ยอด 496/1 ม. 3 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501414 ด.ญ. ดารินทร์  ภีระวงค์ 7/89 ม. 6 บ้านป่ายาง
580501415 ด.ญ. กรกมล  จันต๊ะคาด 38/1 ม. 3 บ้านสันบุญเรือง ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501416 ด.ช. ดำเกิง  ลุงเยียนนะ 678/9 ม. 10 เกาะทราย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501417 ด.ญ. นภัสกร  พลอยวงค์ 449 ม. 9 ผาแตก ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501418 ด.ญ. แปง  ไทยใหญ่ 591 ม. 8 ป่าเหมือด ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501419 ด.ช. ณัฐวุฒิ  แสงดี 35/1 ม. 2 ต.โป่งงาม อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501420 ด.ญ. ธนวัฒน์  นามแปง 147/66 บ้านเหมืองแดง อ.แม่สาย จ.เชียงราย
580501421 ด.ญ. ศรีสุดา  เวียงเตนะ 284/1 ม. 8 บ้านป่ายาง