ทำเนียบ ศอ.ปส.ย.   ภาค 2  จังหวัดสระแก้ว

 

เลขสมาชิก

ชื่อ-สกุล

เลขประชาชน

ที่อยู่

เบอร์โทร

5602230001

นายสหภาพ  ผลาหาร

1-2799-00011-93-3

โรงเรียนสระแก้ว

085-698-0668

5602230002

นายอัครเดช  รัศมี

1-2799-00031-52-7

โรงเรียนสระแก้ว

092-543-9145

5602230003

นางสาวประภาพร  ทองเชิด

1-2799-00053-82-2

โรงเรียนสระแก้ว

085-699-3839

5602230004

นายธนาวี  ภู่หมื่นไวย

1-3001-01185-00-1

โรงเรียนสระแก้ว

092-313-4085

5602230005

นางสาวปิยะพร  เขตพิทักษ์

1-2299-00776-08-3

โรงเรียนสระแก้ว

087-057-1673

5602230006

นางสาวใจฟ้า  ขาวฉลาด

3-2512-00147-73-4

โรงเรียนอรัญประเทศ

081-523-7938

5602230007

นายธนัช  ฆ้องชะฎา

3-2540-00605-19-1

โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม

 

5602230008

นายมนต์ชัย  อาจคง

3-2502-00178-41-8

โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม

080-095-9527

5602230009

นายฉลาด  วงษ์จันทร์

3-2505-00092-10-1

โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม

086-050-3327

5602230010

นางสาวนิตยา  สินครบุรี

1-2505-00006-47-1

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม

089-775-2599

5602230011

นายสุพล  โพธิ์ทอง

3-2512-00829-41-0

โรงเรียนอรัญประเทศ

089-015-4791

5602230012

นายวีรวัฒน์  แลกะสินธุ์

 

โรงเรียนวังหลังวิทยาคม

082-201-8053

5602230013

นายนฤพร  มีมงคล

3-3110-00938-99-1

โรงเรียนบ้านแก้งวิทยาคม

088-209-3293

5602230014

นายสหรัฐ  ขันทอง

2-2799-00001-95-2

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

082-471-6257

5602230015

จเร  แก้วอินทร์เพชร

1-2504-00154-70-2

วิทยาลัยชุมชน

087-029-1332

5602230016

นายพชร  อัศววิภาร

1-1030-00053-12-1

โรงเรียนสระแก้ว

080-655-4362

5602230017

MontreeBoonsawangwong

1-5509-00059-87-1

มหาวิทยาลัยเกษมบัญฑิต

089-818-3486

เลขสมาชิก

ชื่อ-สกุล

เลขประชาชน

ที่อยู่

เบอร์โทร

5602230018

นางสาวจารุวรรณ  ทาศรี

1-2799-00018-57-1

โรงเรียนสระแก้ว

084-347-4874

5602230019

นางสาวนงนุช  บุตรงาม

1-3210-00298-85-5

มหาวิทยาลัยบูรพา

080-096-9606

5602230020

นายฐิติรัตน์  คงพิกุล

1-1007-01416-15-4

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

085-699-9554

5602230021

นางสาวกานต์มณี  เหลาย่า

1-2799-00025-03-9

โรงเรียนสระแก้ว

087-142-3261

5602230022

นางสาววิภาพร  ศิลาฤทธิ์

1-2504-00175-07-6

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

5602230023

นางสาวอรวรรณยา  มวยทองดี

1-2504-00218-70-1

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

 

5602230024

นายอรรถทาน์  กัณวรรณะ

 

มหาวิทยาประทุม

 

5602230025

นางสาวนราพร  ทูลไธสง

1-2701-00030-19-6

โรงเรียนสระแก้ว

 

5602230026

นายอภิชาติ  เพ็งพันธ์

1-2599-00125-15-3

วิทยาลัยไฮเทค สระแก้ว

 

5602230027

นายพุฒิกร  สันตเลของค์

1-2798-00033-60-9

วิทยาลัยไฮเทค สระแก้ว

 

5602230028

นายสิทธิโชค  เพ็ชร์รุ่ง

1-2799-00008-30-9

วิทยาลัยไฮเทค  สระแก้ว

 

5602230029

นายอนุรักษ์  แสงดิก

1-2798-00037-44-4

วิทยาลัยไฮเทค สระแก้ว

 

5602230030

นางสาวมินร์ธาลา  นพสมบูรณ์

1-2502-00189-47-2

วิทยาลัยไฮเทค สระแก้ว

 

5602230031

นางสาวรติมา  ไกรศิริ

1-1037-01049-94-4

วิทยาลัยไฮเทค สระแก้ว

 

5602230032

นายชยณัฐ  ศิริชัย

 

วิทยาลัยไฮเทค สระแก้ว

 

5602230033

นางสาวดาริณี  โสโพ

1-2701-00012-70-8

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา