ทำเนียบ ศอ.ปส.ย ภาค 2   จังหวัดระยอง

เลขสมาชิก

ชื่อ-สกุล

เลขประชาชน

ที่อยู่

เบอร์โทร

560222001

 น.. รังสิมา พุ่มพวง

1210400054945

82/2.5.ป่ายุบใน    อ.วังจันทร์ จ.ระยอง

092-2584283

560222002

 

 น.. สิตานัน โพทา

1209700737132

281/1 ม.4 ต.ห้วยทับมอญ  อ.เขาชะเมา  จ.ระยอง

091-2391305

560222003

 น.. พิชชากร เกตุแก้ว

1101900124260

130/1 ม.1 ต.พลงตาเอี่ยม   อ.วังจันทร์วิทยา จ.ระยอง

080-8231290

560222004

 น.. รัตน์ติมา วรรณศิริ

1219800246769

114 .14 .กระแสบน  อ.แกลง จ.ระยอง

087-1340589

091-8828258

560222005

 นาย วิชัย  บุญเหมาะ

1321000332132

311 .8 .กระแสบน  อ.แกลง จ.ระยอง

090-3865713

560222006

 น.. อารียา ทับทิมหอม

1210400055241

27 ม.5 ต.พลงตาเอี่ยม   อ.วังจันทร์วิทยา จ.ระยอง

091-2512229

0924497972

560222007

 น.. กชพร ธาราสมบัติ

2200101093912

245/1 ม.3 ต.ป่ายุบใน   อ.วังจันทร์ จ.ระยอง

0922834273

560222008

นาย ณัฐกิจ เจริญงามวงศ์วาน

1200100640458

93/10 ม.1 ต.ชุมแสง   อ.วังจันทร์ จ.ระยอง

0925530911

560222009

 น..มินตรา ธาราสมบัติ

12100101811582

245/1 ม.3 ต.ป่ายุบใน   อ.วังจันทร์ จ.ระยอง 21210

0898348205

560222010

นาย รัตนะ เหลืองกระจ่าง

1210400068474

307 หมู่1 ต.ชุมแสง   อ.วังจันทร์ จ.ระยอง

0925527015

560222011

นาย นนทวัฒน์ รัตนวิจิตร

1219900584801

16/4 .2 .พลงตาเอี่ยม   อ.วังจันทร์วิทยา จ.ระยอง

0912758460

560222012

.. นทีกานต์ เกรียงศักดิ์ชัย

1210400051806

173/10 หมู่1 ต.ชุมแสง   อ.วังจันทร์ จ.ระยอง

0919907518

560222013

..มีนา สุดาปัน

 

.3 .กระแสบน  อ.แกลง จ.ระยอง

0984049795