ทำเนียบ ศอ.ปส.ย.ภาค 2 จังหวัดปราจีนบุรี

 

เลขสมาชิก

ชื่อ-สกุล

เลขประชาชน

ที่อยู่

เบอร์โทร

5602210001

นายไพทูล  อยู่เกตุ

313020015102

 โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง  อ.ประจันตคาม  จ.ปราจีนบุรี

 

5602210002

นายประทีป  สุกใส

1250100354722

80 ม.7 ต.บ้านหอย อ.ประจันตคาม   จ.ปราจีนบุรี

087-5389759

5602210003

นายสุเมธ  มีมาก

1102700673961

367/1 ม.2 ต.ประจันตคาม อ.ประจันตคาม   จ.ปราจีนบุรี

084-7155914

5602210004

น.ส.กวินนา  บุญธรรม

1250100360901

156 ม.10 ต.คำโตนด อ.ประจันตคาม   จ.ปราจีนบุรี

081-1302901

5602210005

น.ส.สิราวรรณ  ใจฉลาด

1250100352398

138 ม.3 ต.เกาะลอย อ.ประจันตคาม    จ.ปราจีนบุรี

087-8344492

5602210006

น.ส.ชไมพร  หิรัญเกื้อ

1250100355362

162 ม.4 ต.เกาะลอย อ.ประจันตคาม   จ.ปราจีนบุรี

090-1054401

5602210007

น.ส.นัฐวรรณ  ซุนซัว

1250100332885

15 ม.5 ต.คำโตนด อ.ประจันตคาม    จ.ปราจีนบุรี

090-1054399

5602210008

นายเอื้อการย์  กาญจนกันติ

1250100347050

154/3 ม.2 ต.ประจันตคาม อ.ประจันตคาม   จ.ปราจีนบุรี

037-291617

5602210009

นายวรวุฒิ  ยอดศรี

1250100366381

30 ม.2 ต.หนองแก้ว อ.ประจันตคาม    จ.ปราจีนบุรี

080-5817102

5602210010

น.ส.สิริรัตน์  สิทธิปลื้ม

1250100357977

88 ม.4 ต.หนองแสง อ.ประจันตคาม   จ.ปราจีนบุรี

089-9329124

5602210011

น.ส.ศุภิสรา  เจริญศักดิ์

1250100343992

176 ม.4 ต.เกาะลอย อ.ประจันตคาม   จ.ปราจีนบุรี

095-0470583

5602210012

นายสมพงษ์  เดชสุภา

1250100391456

79/5 ม.1 ต.ประจันตคาม อ.ประจันตคาม   จ.ปราจีนบุรี

084-4621040

5602210013

นายนัทธพงศ์ พิมเสน

1250100359775

51 ม.2 ต.หนองแสง อ.ประจันตคาม    จ.ปราจีนบุรี

093-1834948

5602210014

น.ส.วรรณภา  เพียซุย

1250100346576

16/2 ม.6 ต.หนองแก้ว อ.ประจันตคาม   จ.ปราจีนบุรี

090-1306884

5602210015

น.ส.ศศิประภา  คนชม

1250100345154

64 ม.8 ต.คำโตนด อ.ประจันตคาม   จ.ปราจีนบุรี

090-3903461

5602210016

นายอภิสิทธิ์  สีกาแก้ว

1103700257532

44/1 ม.7 ต.คำโตนด อ.ประจันตคาม   จ.ปราจีนบุรี

089-6983255

5602210017

นายณัฐพงศ์  กงแก้ว

1100400848599

61 ม.8 ต.แสนทอง อ.ประจันตคาม   จ.ปราจีนบุรี

090-6424677

5602210018

น.ส.ศศิมา  ผลาหาญ

1250100360471

126/5 ม.1 ต.ประจันตคาม อ.ประจันตคาม   จ.ปราจีนบุรี

082-2121586

5602210019

น.ส.สาวิตรี  สัตยา

1100801151055

105 ม.7 ต.บ้านหอย อ.ประจันตคาม   จ.ปราจีนบุรี

090-8148586