ทำเนียบ ศอ.ปส.ย.ภาค 2 จังหวัดตราด

 

เลขสมาชิก

ชื่อ-สกุล

เลขประชาชน

ที่อยู่

เบอร์โทร

5602200001

นางสาวมุกเทวา  วงษ์สาคร

8230273006391

230 ม.1 ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด

085-3562164

5602200002

นางสาวณัณฐิกา  กองแก้ว

1239900289770

15 ม.3 หนองโสน อ.เมือง จ.ตราด

 

5602200003

นายดนัย  อินทชิต

1230200068641

122 ม.5 ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด

 

5602200004

นงสาวมลธิรา  บุญช่วย

1230200065978

32 ม.1 ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด

 

5602200005

นายพรมเทพ  บุญแดง

1230200060534

4 หมู่ 3 ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด

 

5602200006

นายวีระ  หอยสังข์

1230200060704

13 ม.2 ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จ.ตราด

 

5602200007

นางสาวผกามาศ สุขสวัสดิ์

1230200062430

58/5 ม.3 ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จ.ตราด

 

5602200008

นางสาวพัชรินทร์ ครุธชาติ

1129900350763

66/1 ม.7 ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด

 

5602200009

ด.ช.ทรัพย์สถิต  อภิบาลศรี

7230200018324

54/3 ม.1 ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด

 

5602200010

ด.ช.นพมัย  มายูร

1319900740543

4/20 ม.3 ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด

 

5602200011

ด.ช.วน  ตรี

0239689003885

266/6 ม.1 ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด

 

5602200012

ด.ญ.สิริพร  ขันนาก

1239900334678

139/5 ม.5 ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด

 

5602200013

ด.ช.ธนเดช  เขาวงษ์

1239900326853

11/4 ม.2 ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จ.ตราด

 

5602200014

ด.ช.ทาย  ผลาเกตุ

0023961028940

239/4 ม.5 ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด

 

5602200015

ด.ช.เอก เพียง

0239689003851

0/89 ม.1 ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด

 

5602200016

นางสาวกิตติวรา  หอยสังข์

1239900283593

81 ม.3 ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จ.ตราด