ทำเนียบ ศอ.ปส.ย.ภาค 1 จังหวัดอ่างทอง

เลขสมาชิก

ชื่อ-สกุล

เลขประชาชน

ที่อยู่

เบอร์โทร

560116001

นายธนพล บุญสนอง

1102700739415

โรงเรียนราชสถิตย์วิทยา

086-733-2383

560116002

น.ส.สุชิราพรรณ โครตราดา

1103100346545

โรงเรียนสามโก้วิทยาคม

-

560116003

น.ส.ศิรินภา ขันแก้ว

1150700033014

โรงเรียนสามโก้วิทยาคม

081-199-4560

560116004

นายสรศักดิ์ เฉลิมทรง

-

โรงเรียนป่าโมกข์วิทยาภูม

080-961-2760

560116005

นายเสรี วิทยาเรืองศรี

8630784027056

โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม

086-137-0100

560116006

นายอิศวย แก้วเวียงเดช

1150600087473

ศอ.ปส.ย ภาค 1

085-423-0480

560116007

นายกิตติศักดิ์ โพธิ์เย็น

1159900165621

ศอ.ปส.ย ภาค 1

087-554-5047

560116008

นายปฏิภาณ เปี่ยมศิริ

1103702127337

ศอ.ปส.ย.อำเภอ ไชโย

082-237-4183

560116009

นายสกล ศรีสนั่น

-

ศอ.ปส.ย ภาค 1

086-021-7862

560116010

น.ส.เพ็ญพักตร์ จิตต์กระจ่าง

1120300070729

โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

090-627-1364

560116011

น.ส.ธนพร ลิ้มสุวรรณ์

1159900242502

โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

089-343-4275

560116012

นายนัฐกิจ  ทรัพย์ธรณี

1720500104257

โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

089-415-0723

560116013

นายศุฤฤกษ์ สิงห์ทา

-

ศอ.ปส.ย ภาค 1

083-235-9057

560116014

นายทัชพงษ์ โพธพุ่ม

1149900499007

โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม

086-660-2055

560116015

น.ส.อารีรัตน์ จานโอ

1159900286364

โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม

095-586-5769

560116016

นายทศพร วิรัตน์ชัยมงคล

1505200037895

โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

083-439-4223

560116017

น.ส.มณีวรรณ ชูชื่น

1150300031600

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ

082-231-4115

560116018

น.ส.ตวงพร ฤทธิ์กระจ่า

1159900251447

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ

088-920-0579

560116019

น.ส.ซัว แซ่เฮ่ง

2630700046021

โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม

080-842-0187

560116020

น.ส.มณีนุช จันทรวงศ์ศรี

1199900611516

โรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคม

091-798-8441

560116021

น.ส.ตาล อรัญญาติ

-

โรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคม

084-162-3438

560116022

น.ส.กัญญารัตน์ นุชกำเหนิด

-

โรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคม

091-592-1988

560116023

น.ส.วรารัตน์ เพิงสงบ

-

โรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคม

085-697-5733

560116024

นายพิเชษฐ์ เกตบำรุง

2141100020221

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ

089-538-8988

560116025

น.ส.พิมลพรรณ์ จันทร์ท่าม่วง

1150500053160

โรงเรียนโพธิ์ทองจินดามณี

081-252-6612

560116026

น.ส.มยุกี เยี่ยมเพิบจ์

1179900334288

โรงเรียนโพธิ์ทองจินดามณี

092-515-9412

560116027

นายชลที แก้วขจร

1179900326340

โรงเรียนโพธิ์ทองจินดามณี

082-236-7522

560116028

น.ส.ประทุมพร ปลังธรรมเนียม

1150700032956

โรงเรียนสามโก้วิทยาคม

086-532-7118

560116029

นายนคร เพิ่มบุญ

11506000115787

โรงเรียนสามโก้วิทยาคม

084-164-4257

560116030

นายนิรันดร์ เปล่งปลื่ง

1150400076745

โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม

092-507-5237

560116031

นายพงศธร ศรีอักเศษ

-

โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม

086-753-2599

560116032

น.ส.สุภาพร ชูชื่น

-

โรงเรียนสามโก้วิทยาคม

091-592-9232

560116033

น.ส.กฤษณา อยู่วัตร

1159800068900

โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม

085-420-9241

560116034

น.ส.นันทวัน บุญทวี

1150400076001

โพธิ์ทองจินดามณี

085-772-4785

560116035

น.ส.พัชรี ราชา

-

โรงเรียนสามโก้วิทยาคม

080-666-2972

560116036

นายกฤษณวงศ์ สวัสดี

1150600129877

โรงเรียนสามโก้วิทยาคม

085-984-2812

560116037

นายฉัตรนรินทร์ รัตนะวิด

-

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ

086-503-2375

560116038

นายพิภัช แก้วมีศิริ

-

โรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคม

095-431-8902

560116039

นายปานะ สวัสดี

1159900251854

โรงเรียนสามโก้วิทยาคม

082-572-9471

560116040

นายพัฒนเกียรติ อนันตทรัพย์

-

โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม

-

560116041

นายมานะ น้อยนพคุณ

1159900270158

โรงเรียนโพธิ์ทองจินดามณี

088-854-4560