ทำเนียบ ศอ.ปส.ย.ภาค 1 จังหวัดปทุมธานี

เลขสมาชิก

ชื่อ-สกุล

เลขประชาชน

ที่อยู่

เบอร์โทร

560106001

นายวีรภัทร์ เรืองศรี

1139900237126

ร.ร.ปทุมวิไล

086-534-5604

560106002

น.ส.ณัฏฐ์วรัตน์ แก้วเมือง

1520100121334

ร.ร.ปทุมวิไล

080-636-0184

560106003

น.ส.ปภัสสร พรมฆ้อง

1103702272663

ร.ร.ปทุมวิไล

080-185-8434

560106004

นายสิรวุฒิ จีนฉาย

1139900226370

ร.ร.ปทุมวิไล

090-991-7614

560106005

นายพิชญกานต์ ปัญญาชัด

1520100115482

ร.ร.ปทุมวิไล

092-023-4389

560106006

นายนนอนันต์ เสถียรพิมโนคม

1139800014354

ร.ร.ปทุมวิไล

083-709-0021

560106007

นายเฉลิมศักดิ์ อุตตะกะ

1139600000589

ร.ร.ปทุมวิไล

087-074-0887

560106008

น.ส.เจนจิรา จำลองเพ็ชร

-

ร.ร.ปทุมวิไล

086-075-1132

560106009

ด.ช.มาโนช มงคลจิตร์

-

ร.ร.ชัยสิทธาวาส

-

560106010

นายสมพงษ์ วงศ์ไทย

1139900226124

ร.ร.ชัยสิทธาวาส

-

560106011

นายณัฏรกรณ์ ฐาทังกรณ์

1139900236006

ร.ร.ชัยสิทธาวาส

-

560106012

นายเนติธร เตยอ่อน

-

ร.ร.ชัยสิทธาวาส

-

560106013

นายจักรกษณ์ หุ่นดี

-

ร.ร.ชัยสิทธาวาส

-

560106014

ด.ญ.ปาณิสรา สีแย้ม

-

ร.ร.วัดบางพูน

093-851-1274

560106015

ด.ญ.พรพรรณ รื่นเริง

-

ร.ร.วัดบางพูน

095-827-8908

560106016

ด.ญ.นภสร สาระภัย

-

ร.ร.วัดบางพูน

085-160-5670

560106017

ด.ญ.อุลัยวรรณ ปัดทรศรี

-

ร.ร.วัดบางพูน

085-066-5276

560106018

ด.ญ.บำรุง เติมทรัพย์

-

ร.ร.วัดบางพูน

083-883-1750

560106019

ด.ช.อธิกรณ์ สงวนนาม

-

ร.ร.วัดบางพูน

089-887-0029

560106020

ด.ญ.สุนิษา ทองหล่อ

-

ร.ร.วัดบางพูน

080-274-9137

560106021

น.ส.สาธิตา พุ่มอยู่

-

ร.ร.ชุมชนประชาธิปัตย์

081-093-5219

560106022

นายพันธุ์วุฒิ แสงเวหาสน์

-

ร.ร.ชุมชนประชาธิปัตย์

092-203-5120

560106023

นายณัฐอุฒิ กวางทอง

1100501431991

ร.ร.ชุมชนประชาธิปัตย์

088-674-7615

560106024

น.ส.พรรณภัด ศรีบูรณ์

-

ร.ร.ชุมชนประชาธิปัตย์

092-208-8563

560106025

น.ส.จรินิชทิพย์ ประคำนอก

-

ร.ร.ชุมชนประชาธิปัตย์

084-539-3313

560106026

น.ส.ทิภาพร ปัดถาวะโร

1410400385958

ร.ร.ชุมชนประชาธิปัตย์

089-178-6560

560106027

น.ส.ศุภรักษ์ จันทร์อบ

1390300029697

ร.ร.ชุมชนประชาธิปัตย์

081-349-4300

560106028

น.ส.นุชประวีณ์ สกุลเกสรีวรรณ์

-

วิทยาลัยดุสิต

080-552-0102

560106029

นายทรีชจ สกุลเกสรีวรรณ์

-

วิทยาลัยดุสิต

089-116-0818

560106030

นายบรรจง เจียมเลิง

1430300208355

ศอ.ปสย.จ.ปท

087-111-7042

560106031

นายนันทิวัฒน์ แก้วกอง

-

ศอ.ปสย.จ.ปท

083-122-0084

560106032

นายปิยะ เฟื่องภักดี

1129900386032

ศอ.ปสย.จ.ปท

091-698-1798

560106033

นายวัชระ ศรีหาเศษ

1480600128371

ศอ.ปสย.จ.ปท

080-964-8297

560106034

นายโกเมน บุญโนน

1430700076632

ศอ.ปสย.จ.ปท

083-601-5274

560106035

น.ส.สุจินดา จันทร์แก้ว

1129700083150

ศอ.ปสย.จ.ปท

082-576-5181

560106036

นายธวัชชัย ปรางทอง

-

ร.ร.ชัยสิทธ

-

560106037

นายชวลิต แช่มเจริญ

1709700052101

ร.ร.ชุมชนประชาธิปัตย์

085-184-0095

560106038

นายสุพจน์ ไหมสมบุญ

3130100398786

ร.ร.อัดบางพูน

081-457-7176

560106039

นายสมบัติ จันทร์มีชัย

3730500026562

สพป.ปทุมธานี 1

081-920-6883

560106040

น.ส.ยุวดี วิวัฒนปรพี

3860700425737

สพป.ปทุมธานี 1

087-499-3027

560106041

น.ส.ปอวัสย์ ปานสิงข์

3100504058120

สพป.ปทุมธานี 1

089-419-6594

560106042

นายณภัทร ทองธรรมชาติ

3130300156859

สพม.4ปทุมธานี สระบุรี

080-111-2009

560106043

นางเมทินี ปรีปาวัฒนชัย

1139900007775

สพป.ปทุมธานี 1

081-726-6684

560106044

นายศุภโชค คุณมี

-

ร.ร.ชัยสิทธ

-

560106045

นายภาณุวิชญ์ พันธุ์สง่า

1103702592962

วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิต

080-596-3849

560106046

น.ส.กนกอร น้อยทง

 1100200927245

วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิต

084-147-8615

560106047

นายวิรัน อ่วมภูมิ

-

วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิต

082-953-4456