ทำเนียบ ศอ.ปส.ย.กทม.

 

ทำเนียบคณะทำงาน ศอ.ปส.ย.กทม.

ที่

ชื่อ - นามสกุล

ชื่อเล่น

สถานศึกษา

อีเมลล์

โทร.

หมายเหตุ

1

นายขวัญชัย

ไชยสุนันท์

อ๊อฟ

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

084-6696907

 

2

นายนฤสรณ์

สุกใส

หนุ่ม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

 

083-8326028

 

3

นาวสาวณัฐกาญจน์

หลวงจันทร์

เมล

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

091-0969504

 

4

นายเจษฎบดินทร์

วัฒกียานนท์

นิว

ไตรมิตรวิทยาลัย

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

-

 

5

นายเตชิต

วาสนาสุนทร

เตชิต

ไตรมิตรวิทยาลัย

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

087-3293656

 

6

นายพิสิทธิ์

แสวงดี

ปริ้น

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกีรยติ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

084-9109200

 

7

นายกรกฏ

ปานสุวรรณ

ไอซ์

ราชวินิต มัธยม

icetimms20727@gmail.com

085-9911747

 

8

นางสาวสุกฤตา

สกลฤทธิ์

 

สตรีวัดอัปสรสวรรค์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

084-7077846

 

9

นายอินทัช

จารุกิจเสรี

 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

081-9319559

 

10

นายเมธชนัน

เชาวน์เลิศเสรี

 

วัดสุทธิวราราม

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

090-0162945

 

11

นายนายเมธชนนท์

ประจวบลาภ

 

สุรศักดิ์มนตรี

 

-

 

12

นายปารณัท

กลิ่นหอม

 

เทพลีลา

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

086-4136203

 

13

นายสิทธิชัย

รักเกีรยติสกุล

 

วัดสุทธิวราราม

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

084-9261434

 

14

นายจิณณวัฒน์

วงษ์ประคอง

 

เบจมบพิตร

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

090-9755236

 

15

นายพชรพรรษ์

ประจวบลาภ

 

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

081-1496824

 

16

นายธนายุทธ

สิงหเสนี

 

มหาวิทยาลัยสยาม

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

094-4865092

 

 คณะทำงาน รวมทั้งหมด 16 คน   ข้อมูลเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2557

 ทำเนียบ ศอ.ปส.ย.กทม.