โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชน

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Read More

การบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

การบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนในพื้นที่ 10 จังหวัดๆ ละ 10 รูป

Read More

ค่ายศาสนธรรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด

ดำเนินการจัดค่ายฯ ใน 77 จังหวัดๆ ละ 100 คน

Read More

ต้นไม้แห่งความดีและใบปณิธานต่อต้านยาเสพติด

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Read More

การประกวดสุดยอดภาพถ่ายกิจกรรมป้องกันยาเสพติด

เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Read More