โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชน

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Read More

การบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

การบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนในพื้นที่ 10 จังหวัดๆ ละ 10 รูป

Read More

ค่ายศาสนธรรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด

ดำเนินการจัดค่ายฯ ใน 77 จังหวัดๆ ละ 100 คน

Read More

ต้นไม้แห่งความดีและใบปณิธานต่อต้านยาเสพติด

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Read More

การประกวดสุดยอดภาพถ่ายกิจกรรมป้องกันยาเสพติด

เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Read More

  • Category: Hilight_Activities
  • Published on Friday, 31 July 2015 03:19
  • Written by Super User
  • Hits: 692

เยาวชน ศอ.ปส.ย. ทั่วประเทศ ร่วมใจจัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดโลก

 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

เนื่องในโอกาสพระชนมายุครบ 5 รอบ 2 เมษายน 2558

...............................................

ในปี 2558 เป็นปีมหามงคลที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระชนมายุ 5 รอบ ในวันที่ 2 เมษายน 2558 สำนักงาน ป.ป.ส. จึงได้จัดทำโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประกอบด้วย 4 กิจกรรม ซึ่งสรุปได้พอสังเขปดังนี้

 

กิจกรรมที่ 1 การบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี :การบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนในพื้นที่ 10 จังหวัดๆ ละ 60 รูป ได้แก่ จังหวัดอ่างทอง ชลบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น เชียงใหม่ พิษณุโลก สมุทรสาคร สุราษฎร์ธานี สงขลา และกรุงเทพมหานคร ณ วัดปากบ่อ ซึ่งได้มีการถ่ายทอดสดไปยังภูมิภาค 6 แห่ง

juniormonk  juniormonk2 

 

 กิจกรรมที่ 2 ค่ายศาสนธรรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี : มีการจัดค่ายฯ ใน 77 จังหวัดๆ ละ 100 คน เป็นค่ายสำหรับเยาวชนที่กำลังเรียนอยู่ในชั้น ป.5 และ ป.6 

 กิจกรรมที่ 3 ต้นไม้แห่งความดีและใบปณิธานต่อต้านยาเสพติด

ต้นไม้แห่งความดี จำนวน 10 ต้น เสมือนตัวแทนเยาวชน ศอ.ปส.ย. 10 ภาคทั่วประเทศ จำนวน 23,547 ปณิธานต่อต้านยาเสพติด ซึ่งเยาวชนส่วนใหญ่ตั้งปณิธานไว้ว่าจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และได้เขียนชื่อ – นามสกุล และเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก ลงในสมุดสีม่วงเป็นหลักฐาน  โดยสมุดสีม่วงมีจำนวนทั้งหมด 10 เล่ม (1 เล่มต่อ 1 ภาค) สมุดมีจำนวนเท่ากับต้นไม้แห่งความดี และเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 นายเพิ่มพงษ์ เชาวลิต เลขาธิการ ป.ป.ส. ได้เป็นประธานเปิดกรวยและทูลเกล้าถวายรายชื่อเยาวชน ศอ.ปส.ย. ทั้งหมด ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในงานพิธีมอบรางวัลการประกวด สุดยอดภาพถ่ายกิจกรรมป้องกันยาเสพติด ระดับประเทศ ณ ห้องประชุมชิดชัย วรรณสถิตย์ โดยมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 300 คน

กิจกรรมที่ 4 การประกวดสุดยอดภาพถ่ายกิจกรรมป้องกันยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  

สำนักงาน ป.ป.ส.ร่วมกับศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด (ศอ.ปส.จ.) และศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกรุงเทพมหานคร (ศอ.ปส.กทม.) ร่วมจัดกิจกรรม การประกวดสุดยอดภาพถ่ายฯ ระดับจังหวัด และส่งภาพถ่ายฯ ที่ชนะเลิศทั้ง 2 ประเภท เข้าประกวดสุดยอดภาพถ่ายกิจกรรมป้องกันยาเสพติดระดับประเทศ ณ สำนักงาน ป.ป.ส. (ดินแดง) เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2558

โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 ท่าน ดังนี้

1. นางอัญชลี     ศิริทรัพย์         
               ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

2. นายวิษณุ      เอมประณีตร์
               ประธานที่ปรึกษาหอศิลป์พุทธะ กรุงเทพมหานคร

3. นางสาวสุพัตรา เย็นเกษม       

   กรรมการและเลขานุการมูลนิธิบิ๊กซี                                   

            4. นางสาวศรุดา ก้อมมณี                  
               อาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี      

            5. นายอภิชาต  ศรสวรรค์

ผู้แทนด้านสื่อสารองค์กร ประชาสัมพันธ์การตลาดและกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม-กลุ่มทรู