ทำเนียบ ศอ.ปส.ย.ภาค 1 จังหวัดชัยนาท

เลขสมาชิก

ชื่อ-สกุล

เลขประชาชน

ที่อยู่

เบอร์โทร

560102001

นายเอกภาพ  ศรีบุญเรือน

-

70 ม.1 ต.สรรพยา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท

082-924-3629

560102002

นายวรวิทย์ ปลูกทรัพย์

1240400093843

137/1 ม.5 ต.สรรพยา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท

085-365-9504

560102003

ด.ช.สิทธิกานต์   ใจแสน

1189900285244

75/1 ม.8 ต.สามงามท่าโบสถ์ อ.หันคา จ.ชัยนาท

080-843-5287

560102004

นายธนากร   มั่นเติม

1100702118866

70 ม. 2 ต.สามงามท่าโบสถ์ อ.หันคา จ.ชัยนาท

085-622-3597

560102005

ด.ช.วุฒิพงษ์  พรงสำเภา

1100702811791

โรงเรียนหันคาราษฎรังสรรค์

080-288-1858

560102006

นายสุพจน์  กุสุโมทย์

1619900269317

29/8 ม.3 ต.คุ้งสำเภา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท

087-313-8581

560102007

นายวีระชัย  แท่งทอง

1610100128729

376/2 ม.4 ต.คุ้งสำเภา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท

086-590-7564

560102008

นายธเนศ  ไม้คำ

1610100129831

352 ม.9 ต.ธรรมมามูล อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000

085-533-7297

560102009

น.ส.วิรดา ศรีน้อย

1189900262261

197 ม.6 ต.ห้วยกรด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท

091-283-2795

560102010

น.ส.ธิติ  พุฒตาล

1189900253083

101/2 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.ชัยนาท

084-179-0906

560102011

นายนราธร  กลั่นคำ

1100702598876

140 ม.3 ต.ชัยนาท อ.เมือง จ.ชัยนาท

088-197-1361

560102012

นายรชต สุริยะสกุลชัย

1119600019336

58 ม. 2 ต.คงดอน อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท

095-477-2953

560102013

นายชาญณรงค์  ธนาไธสง

1103702179281

18 ม.4 ต.โพนางคำออก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท

086-782-9224

560102014

นายพีรวิชญ์  จิ๋วแหยม

-

137/2 ม.5 ต.สรรพยา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท

085-872-1710

560102015

นายชาตรี  ศรีโพธิ์

1141200185967

97/1 ต.โพนางคำออก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท

083-620-2624

560102016

นายจักรพงษ์  หนูเถื่อน

1170600145759

109 ม.1 ต.หาดอาษา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท

080-296-9089

560102017

นายรัฐกร  เกตุอ่อน

1189900251382

184 ม.3 ต.วังไก่เถื่อน อ.หันคา จ.ชัยนาท

088-148-3642

560102018

นายธงชัย  ฉิมแป้น

1129900298532

166 ม.5 ต.หันคา อ.หันคา จ.ชัยนาท

083-330-6170

560102019

นายวัชระ  ทองน้อย

-

147 ม.2 ต.หันคา อ.หันคา จ.ชัยนาท

090-461-8066

560102020

น.ส.จันจิรา  ทาเอื้อ

1189900212778

41 ม.5 ต.เนินขาม อ.เนินขาม จ.ชัยนาท

085-624-9794

560102021

น.ส.อภิญญา  พิทักษ์เดชา

1720222119381

112 ม.1 ต.เนินขาม อ.เนินขาม จ.ชัยนาท

089-522-9068

560102022

น.ส.พรชิตา  ชัยจันทร์

1749800205332

176 ม.9 ต.ห้วยกรด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท

084-180-5535

560102023

น.ส.นภัสจันทร์ นาคชุ่ม

1189900255566

83/1 ม.5 ต.ห้วยกรด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท

082-336-6184

560102024

น.ส.มณีกานต์  เอี่ยมฉวี

1189900274005

243 ม.1 ต.ท่าชัย อ.เมือง จ.ชัยนาท

090-649-4702

560102025

น.ส.เกตุวดี  พรหมคล้าย

1100201327918

40 ม.3 ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท

085-534-2257

560102026

น.ส.ณัฐวิณีย์  ทองอ้น

-

161/3 ม. 7 ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท

090-579-5140

560102027

นายวัชรินทร์  แพ่งดิษฐ์

1189900245951

248/1 ม.8 ต.แพรกศรีชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท

092-096-1539

560102028

นายชาลี  เทพทอง

1189900246885

6 ม. 6 ต.ห้วยกรด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท

081-038-2128

560102029

น.ส.พิมลวรรณ  ดิษอ่ำ

1859900201559

63/9 ต.ปาริชาต อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์

091-652-1213

560102030

นายอรรฆพร ยิ้มเสน่ห์

1103702429210

162/2ม.1 ต.ศาลไก่ต่อ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์

080-115-6960

560102031

น.ส.สิริพร  คชสีห์

1601100292988

7/7 ม.6 ต.ห้วยน้ำหอม อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์

090-565-1238

560102032

นายศุภชัย สุวรรณประทีป

1720200130252

28/1 ม.1 ต.นางบวช อ.เดิมบาง จ.สุพรรณบุรี

089-180-8750

ทำเนียบ ศอ.ปส.ย.ภาค 1 จังหวัดสมุทรปราการ

เลขสมาชิก

ชื่อ-สกุล

เลขประชาชน

ที่อยู่

เบอร์โทร

560109001

น.ส.บุญมี มุกรอด

1100900506048

โรงเรียนสวนกุหลาบสมุทรปราการ

080-689-4226

560109002

น.ส.ณัฐกิตติ์ เตียงกูล

1100702573989

โรงเรียนสวนกุหลาบสมุทรปราการ

092-428-7966

560109003

น.ส.เบญจมาศ ปัจจัยคา

1119900739199

โรงเรียนสวนกุหลาบสมุทรปราการ

090-406-0818

560109004

น.ส.ดวงใจ ชะนะผล

-

โรงเรียนสวนกุหลาบสมุทรปราการ

083-603-5229

560109005

น.ส.ณภัทร กุลวัฒน์

1119900716440

โรงเรียนสวนกุหลาบสมุทรปราการ

088-674-8130

560109006

น.ส.นัฐนันท์ เหมาะตัว

1350100463661

โรงเรียนสวนกุหลาบสมุทรปราการ

084-534-4593

560109007

น.ส.สุชัญยา แสนสุภา

1119900698981

โรงเรียนสวนกุหลาบสมุทรปราการ

089-518-3702

560109008

น.ส.ทัชชญา รัตนะพีรากร

1100702650878

โรงเรียนสวนกุหลาบสมุทรปราการ

091-698-5471

560109009

น.ส.ปนัดดา นาโต้

1119600020997

โรงเรียนสวนกุหลาบสมุทรปราการ

083-300-9709

560109010

นายภูมิภัทร ไตรภูวนาถ

1430500398041

โรงเรียนสวนกุหลาบสมุทรปราการ

086-599-1185

560109011

น.ส.ธนภรณ์ วัฒนเวสกร

1119900760720

โรงเรียนสวนกุหลาบสมุทรปราการ

090-986-7932

560109012

นายสาธิต กินทอง

1119900675573

โรงเรียนสวนกุหลาบสมุทรปราการ

084-092-6723

560109013

นายพิชรดนธ์ ไชยลิงกา

-

โรงเรียนสวนกุหลาบสมุทรปราการ

085-922-1652

560109014

นายนันทาวัฒน์ คงแก้ว

-

โรงเรียนสวนกุหลาบสมุทรปราการ

082-543-8412

560109015

นายภานุพงษ์ สายา

-

โรงเรียนสวนกุหลาบสมุทรปราการ

082-092-4850

560109016

นายเสรีวุฒ ธิพัน

-

โรงเรียนสวนกุหลาบสมุทรปราการ

088-014-4530

560109017

น.ส.ภิญญาพัชญ์ ขำตรี

-

โรงเรียนสวนกุหลาบสมุทรปราการ

090-969-6491

560109018

น.ส.เสาวนีย์ โคกม่วง

1379900079779

โรงเรียนสวนกุหลาบสมุทรปราการ

086-036-9810

560109019

น.ส.ชนัญญา กรมสิงห์

1110300228233

โรงเรียนสวนกุหลาบสมุทรปราการ

080-614-7881

560109020

น.ส.ศศิธร นาสำแดง

1100400924860

โรงเรียนสวนกุหลาบสมุทรปราการ

089-527-9973

560109021

น.ส.ณัชชา โนนสูงเนิน

1110200171507

โรงเรียนสวนกุหลาบสมุทรปราการ

081-869-8860

560109022

น.ส.สุดารัตน์ ชัยค้ำภา

-

โรงเรียนสวนกุหลาบสมุทรปราการ

084-946-0889

560109023

นายศวัส ลารายสัมพัน

-

โรงเรียนสวนกุหลาบสมุทรปราการ

083-548-8832

560109024

น.ส.ชลีนิล มณีฉาย

1119900668101

โรงเรียนสวนกุหลาบสมุทรปราการ

083-009-7017

560109025

น.ส.พลอยไพริน นุสณฑ์

-

โรงเรียนสวนกุหลาบสมุทรปราการ

085-059-3985

560109026

น.ส.ธนภรณ์ เพ็ชรทรง

-

โรงเรียนสวนกุหลาบสมุทรปราการ

083-802-5306

560109027

น.ส.ณัฐชา รักกสิกรรม

1119900651810

โรงเรียนสวนกุหลาบสมุทรปราการ

085-918-5263

560109028

น.ส.เจนจิรา วิริสินธุ์

1100702342065

โรงเรียนสวนกุหลาบสมุทรปราการ

085-916-3515

560109029

น.ส.สุธาดา มหากิจศิริโชค

-

โรงเรียนสวนกุหลาบสมุทรปราการ

082-587-7066

 

 

ทำเนียบ ศอ.ปส.ย.ภาค 1 จังหวัดสิงห์บุรี

เลขสมาชิก

ชื่อ-สกุล

เลขประชาชน

ที่อยู่

เบอร์โทร

560112001

น.ส.ธิดารัตน์  ธรรมสะโร

1170611602599

82/3 ม.10 ต.ท่างาม อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี

084-123-5782

560112002

น.ส.ณัฐกฤตา  ศรีวิสรณ์

-

67/2 ม.10 ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี

085-914-0060

560112003

น.ส.มลธิชา  อ่อนตา

-

102 ม.15 ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี

088-915-2020

560112004

น.ส.กรกนก สตะเวทิน

1170600164346

15/1 ม.12 ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี

088-003-2074

560112005

นายกิตติ  โพธิ์งาม

-

109/3 ม.7 ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี

091-405-2314

560112006

นายณัฐวุฒิ แตงงาม

1170600137098

137 ม.7 ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี

089-158-8471

560112007

น.ส.นภัสสร สาลีกิจ

1130600094364

65 ม.2 ต.บ้านหม้อ อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี

090-426-1635

560112008

น.ส.อาฐิติยา  ยังให้ผล

-

32 ม.5 ต.โพธิ์ชัย อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี

091-239-8574

560112009

น.ส.สุจิตรา ตุงคำ

1170200045579

20/2 ม.5 ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี

087-120-9752

560112010

น.ส.กาญจนา ฤทธิ์เดช

-

19 ม.4 ต.ดอนกำ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท

088-904-7315

560112011

น.ส.กัลย์สุดา  กลิ่นดอกไม้

1100301440914

25/1 ม.9 ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี

091-592-1463

560112012

น.ส.จุฑารัตน์  อิ่มแตง

1170200046052

1 ม.5 ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี

083-893-0596

560112013

ด.ช.ฉัตรพงศ์  ผิวนิล

1219900680568

41 ม.3 ต.บ้านหม้อ อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี

089-086-7149

560112014

น.ส.ณัฐมน  สมรัตน์

1179900340296

68/2 ม.3 ต.บ้านหม้อ อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี

090-113-1075

560112015

น.ส.นิรมน  ดีวงษ์

1712200009896

33/1 ต.บ้านหม้อ อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี

083-774-7793

560112016

น.ส.นวพรรณ ศาณุวัต

1170400022785

131/1 ม.2 ต.บ้านหม้อ อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี

080-668-9709

560112017

น.ส.ปนิดา  บุตรนิล

1179900345387

30 ม.4 ต.วิหารขาว อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี

095-686-0522

560112018

น.ส.สายวรุณ  ประทุม

1179900355234

12/2 ม.3 ต.จักรสีห์ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี

095-423-5686

560112019

น.ส.ปาจรีย์  กิตติมานะกุล

1720600101403

7/1 ม.4 ต.วิหารขาว อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี

087-703-8234

560112020

น.ส.นพรัตน์ จันทร์ดัด

1179900349072

249 ม.3 ต.บ้านแป้ง อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี

080-946-7678

560112021

น.ส.สิริวิมล เกิดแก้ว

-

61 ม.4 ต.พรหมบุรี อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี

094-409-8216

560112022

น.ส.ศุภวรรณ  กุลจักร์

1159900286194

93 ม.4 ต.บางน้ำเชี่ยว อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี

089-086-0571

560112023

น.ส.สุธาทิพย์ มีสัตย์

-

3/1 ม.4 ต.บ้านแป้ง อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี

087-507-2075

560112024

น.ส.สโรชา พวกคง

1179900335934

20/2 ม.1 ต.ไม้ดัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี

091-256-9629

560112025

น.ส.นุสบา  ศรีเคลือบ

1160100521298

35 ม.1 ต.ไม้ดัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี

089-080-2200

560112026

นายสุริยา โตสำราญ

-

14/1 ม.4 ต.เชิงกล้า อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี

085-117-8271

560112027

นายศุภวัฒน์  พานอินทร์

1179900323529

14/1 ม.5 ต.บ้านจ่า อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี

082-554-0527

560112028

น.ส.พิไลพร ภูขาว

1179900361595

77 ม.4 ต.หัวไผ่ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี

095-378-4017

560112029

 น.ส.โอศิณี  บุญเลิศ

1190500057149

37 ม.3 ต.หัวไผ่ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี

080-018-4449

560112030

น.ส.บุญญารัตน์  สาระติ

1179900336680

36/2 ม.2 ต.โพธิชัย อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี

082-237-0712

560112031

นายชนะวงศ์  อึ้งอาภรณ์

1159900280064

165 ม.6 ต.องครักษ์ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง

091-047-7113

560112032

น.ส.กมลาวดี  สานบัวทอง

1170500049006

118 ม.1 ต.พิกุลทอง อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี

082-051-8214

 

ทำเนียบ ศอ.ปส.ย.ภาค 1 จังหวัดปทุมธานี

เลขสมาชิก

ชื่อ-สกุล

เลขประชาชน

ที่อยู่

เบอร์โทร

560106001

นายวีรภัทร์ เรืองศรี

1139900237126

ร.ร.ปทุมวิไล

086-534-5604

560106002

น.ส.ณัฏฐ์วรัตน์ แก้วเมือง

1520100121334

ร.ร.ปทุมวิไล

080-636-0184

560106003

น.ส.ปภัสสร พรมฆ้อง

1103702272663

ร.ร.ปทุมวิไล

080-185-8434

560106004

นายสิรวุฒิ จีนฉาย

1139900226370

ร.ร.ปทุมวิไล

090-991-7614

560106005

นายพิชญกานต์ ปัญญาชัด

1520100115482

ร.ร.ปทุมวิไล

092-023-4389

560106006

นายนนอนันต์ เสถียรพิมโนคม

1139800014354

ร.ร.ปทุมวิไล

083-709-0021

560106007

นายเฉลิมศักดิ์ อุตตะกะ

1139600000589

ร.ร.ปทุมวิไล

087-074-0887

560106008

น.ส.เจนจิรา จำลองเพ็ชร

-

ร.ร.ปทุมวิไล

086-075-1132

560106009

ด.ช.มาโนช มงคลจิตร์

-

ร.ร.ชัยสิทธาวาส

-

560106010

นายสมพงษ์ วงศ์ไทย

1139900226124

ร.ร.ชัยสิทธาวาส

-

560106011

นายณัฏรกรณ์ ฐาทังกรณ์

1139900236006

ร.ร.ชัยสิทธาวาส

-

560106012

นายเนติธร เตยอ่อน

-

ร.ร.ชัยสิทธาวาส

-

560106013

นายจักรกษณ์ หุ่นดี

-

ร.ร.ชัยสิทธาวาส

-

560106014

ด.ญ.ปาณิสรา สีแย้ม

-

ร.ร.วัดบางพูน

093-851-1274

560106015

ด.ญ.พรพรรณ รื่นเริง

-

ร.ร.วัดบางพูน

095-827-8908

560106016

ด.ญ.นภสร สาระภัย

-

ร.ร.วัดบางพูน

085-160-5670

560106017

ด.ญ.อุลัยวรรณ ปัดทรศรี

-

ร.ร.วัดบางพูน

085-066-5276

560106018

ด.ญ.บำรุง เติมทรัพย์

-

ร.ร.วัดบางพูน

083-883-1750

560106019

ด.ช.อธิกรณ์ สงวนนาม

-

ร.ร.วัดบางพูน

089-887-0029

560106020

ด.ญ.สุนิษา ทองหล่อ

-

ร.ร.วัดบางพูน

080-274-9137

560106021

น.ส.สาธิตา พุ่มอยู่

-

ร.ร.ชุมชนประชาธิปัตย์

081-093-5219

560106022

นายพันธุ์วุฒิ แสงเวหาสน์

-

ร.ร.ชุมชนประชาธิปัตย์

092-203-5120

560106023

นายณัฐอุฒิ กวางทอง

1100501431991

ร.ร.ชุมชนประชาธิปัตย์

088-674-7615

560106024

น.ส.พรรณภัด ศรีบูรณ์

-

ร.ร.ชุมชนประชาธิปัตย์

092-208-8563

560106025

น.ส.จรินิชทิพย์ ประคำนอก

-

ร.ร.ชุมชนประชาธิปัตย์

084-539-3313

560106026

น.ส.ทิภาพร ปัดถาวะโร

1410400385958

ร.ร.ชุมชนประชาธิปัตย์

089-178-6560

560106027

น.ส.ศุภรักษ์ จันทร์อบ

1390300029697

ร.ร.ชุมชนประชาธิปัตย์

081-349-4300

560106028

น.ส.นุชประวีณ์ สกุลเกสรีวรรณ์

-

วิทยาลัยดุสิต

080-552-0102

560106029

นายทรีชจ สกุลเกสรีวรรณ์

-

วิทยาลัยดุสิต

089-116-0818

560106030

นายบรรจง เจียมเลิง

1430300208355

ศอ.ปสย.จ.ปท

087-111-7042

560106031

นายนันทิวัฒน์ แก้วกอง

-

ศอ.ปสย.จ.ปท

083-122-0084

560106032

นายปิยะ เฟื่องภักดี

1129900386032

ศอ.ปสย.จ.ปท

091-698-1798

560106033

นายวัชระ ศรีหาเศษ

1480600128371

ศอ.ปสย.จ.ปท

080-964-8297

560106034

นายโกเมน บุญโนน

1430700076632

ศอ.ปสย.จ.ปท

083-601-5274

560106035

น.ส.สุจินดา จันทร์แก้ว

1129700083150

ศอ.ปสย.จ.ปท

082-576-5181

560106036

นายธวัชชัย ปรางทอง

-

ร.ร.ชัยสิทธ

-

560106037

นายชวลิต แช่มเจริญ

1709700052101

ร.ร.ชุมชนประชาธิปัตย์

085-184-0095

560106038

นายสุพจน์ ไหมสมบุญ

3130100398786

ร.ร.อัดบางพูน

081-457-7176

560106039

นายสมบัติ จันทร์มีชัย

3730500026562

สพป.ปทุมธานี 1

081-920-6883

560106040

น.ส.ยุวดี วิวัฒนปรพี

3860700425737

สพป.ปทุมธานี 1

087-499-3027

560106041

น.ส.ปอวัสย์ ปานสิงข์

3100504058120

สพป.ปทุมธานี 1

089-419-6594

560106042

นายณภัทร ทองธรรมชาติ

3130300156859

สพม.4ปทุมธานี สระบุรี

080-111-2009

560106043

นางเมทินี ปรีปาวัฒนชัย

1139900007775

สพป.ปทุมธานี 1

081-726-6684

560106044

นายศุภโชค คุณมี

-

ร.ร.ชัยสิทธ

-

560106045

นายภาณุวิชญ์ พันธุ์สง่า

1103702592962

วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิต

080-596-3849

560106046

น.ส.กนกอร น้อยทง

 1100200927245

วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิต

084-147-8615

560106047

นายวิรัน อ่วมภูมิ

-

วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิต

082-953-4456