ทำเนียบ ศอ.ปส.ย.ภาค 1 จังหวัดสิงห์บุรี

เลขสมาชิก

ชื่อ-สกุล

เลขประชาชน

ที่อยู่

เบอร์โทร

560112001

น.ส.ธิดารัตน์  ธรรมสะโร

1170611602599

82/3 ม.10 ต.ท่างาม อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี

084-123-5782

560112002

น.ส.ณัฐกฤตา  ศรีวิสรณ์

-

67/2 ม.10 ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี

085-914-0060

560112003

น.ส.มลธิชา  อ่อนตา

-

102 ม.15 ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี

088-915-2020

560112004

น.ส.กรกนก สตะเวทิน

1170600164346

15/1 ม.12 ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี

088-003-2074

560112005

นายกิตติ  โพธิ์งาม

-

109/3 ม.7 ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี

091-405-2314

560112006

นายณัฐวุฒิ แตงงาม

1170600137098

137 ม.7 ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี

089-158-8471

560112007

น.ส.นภัสสร สาลีกิจ

1130600094364

65 ม.2 ต.บ้านหม้อ อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี

090-426-1635

560112008

น.ส.อาฐิติยา  ยังให้ผล

-

32 ม.5 ต.โพธิ์ชัย อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี

091-239-8574

560112009

น.ส.สุจิตรา ตุงคำ

1170200045579

20/2 ม.5 ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี

087-120-9752

560112010

น.ส.กาญจนา ฤทธิ์เดช

-

19 ม.4 ต.ดอนกำ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท

088-904-7315

560112011

น.ส.กัลย์สุดา  กลิ่นดอกไม้

1100301440914

25/1 ม.9 ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี

091-592-1463

560112012

น.ส.จุฑารัตน์  อิ่มแตง

1170200046052

1 ม.5 ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี

083-893-0596

560112013

ด.ช.ฉัตรพงศ์  ผิวนิล

1219900680568

41 ม.3 ต.บ้านหม้อ อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี

089-086-7149

560112014

น.ส.ณัฐมน  สมรัตน์

1179900340296

68/2 ม.3 ต.บ้านหม้อ อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี

090-113-1075

560112015

น.ส.นิรมน  ดีวงษ์

1712200009896

33/1 ต.บ้านหม้อ อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี

083-774-7793

560112016

น.ส.นวพรรณ ศาณุวัต

1170400022785

131/1 ม.2 ต.บ้านหม้อ อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี

080-668-9709

560112017

น.ส.ปนิดา  บุตรนิล

1179900345387

30 ม.4 ต.วิหารขาว อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี

095-686-0522

560112018

น.ส.สายวรุณ  ประทุม

1179900355234

12/2 ม.3 ต.จักรสีห์ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี

095-423-5686

560112019

น.ส.ปาจรีย์  กิตติมานะกุล

1720600101403

7/1 ม.4 ต.วิหารขาว อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี

087-703-8234

560112020

น.ส.นพรัตน์ จันทร์ดัด

1179900349072

249 ม.3 ต.บ้านแป้ง อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี

080-946-7678

560112021

น.ส.สิริวิมล เกิดแก้ว

-

61 ม.4 ต.พรหมบุรี อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี

094-409-8216

560112022

น.ส.ศุภวรรณ  กุลจักร์

1159900286194

93 ม.4 ต.บางน้ำเชี่ยว อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี

089-086-0571

560112023

น.ส.สุธาทิพย์ มีสัตย์

-

3/1 ม.4 ต.บ้านแป้ง อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี

087-507-2075

560112024

น.ส.สโรชา พวกคง

1179900335934

20/2 ม.1 ต.ไม้ดัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี

091-256-9629

560112025

น.ส.นุสบา  ศรีเคลือบ

1160100521298

35 ม.1 ต.ไม้ดัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี

089-080-2200

560112026

นายสุริยา โตสำราญ

-

14/1 ม.4 ต.เชิงกล้า อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี

085-117-8271

560112027

นายศุภวัฒน์  พานอินทร์

1179900323529

14/1 ม.5 ต.บ้านจ่า อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี

082-554-0527

560112028

น.ส.พิไลพร ภูขาว

1179900361595

77 ม.4 ต.หัวไผ่ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี

095-378-4017

560112029

 น.ส.โอศิณี  บุญเลิศ

1190500057149

37 ม.3 ต.หัวไผ่ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี

080-018-4449

560112030

น.ส.บุญญารัตน์  สาระติ

1179900336680

36/2 ม.2 ต.โพธิชัย อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี

082-237-0712

560112031

นายชนะวงศ์  อึ้งอาภรณ์

1159900280064

165 ม.6 ต.องครักษ์ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง

091-047-7113

560112032

น.ส.กมลาวดี  สานบัวทอง

1170500049006

118 ม.1 ต.พิกุลทอง อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี

082-051-8214