ทำเนียบ ศอ.ปส.ย.ภาค 1 จังหวัดสมุทรปราการ

เลขสมาชิก

ชื่อ-สกุล

เลขประชาชน

ที่อยู่

เบอร์โทร

560109001

น.ส.บุญมี มุกรอด

1100900506048

โรงเรียนสวนกุหลาบสมุทรปราการ

080-689-4226

560109002

น.ส.ณัฐกิตติ์ เตียงกูล

1100702573989

โรงเรียนสวนกุหลาบสมุทรปราการ

092-428-7966

560109003

น.ส.เบญจมาศ ปัจจัยคา

1119900739199

โรงเรียนสวนกุหลาบสมุทรปราการ

090-406-0818

560109004

น.ส.ดวงใจ ชะนะผล

-

โรงเรียนสวนกุหลาบสมุทรปราการ

083-603-5229

560109005

น.ส.ณภัทร กุลวัฒน์

1119900716440

โรงเรียนสวนกุหลาบสมุทรปราการ

088-674-8130

560109006

น.ส.นัฐนันท์ เหมาะตัว

1350100463661

โรงเรียนสวนกุหลาบสมุทรปราการ

084-534-4593

560109007

น.ส.สุชัญยา แสนสุภา

1119900698981

โรงเรียนสวนกุหลาบสมุทรปราการ

089-518-3702

560109008

น.ส.ทัชชญา รัตนะพีรากร

1100702650878

โรงเรียนสวนกุหลาบสมุทรปราการ

091-698-5471

560109009

น.ส.ปนัดดา นาโต้

1119600020997

โรงเรียนสวนกุหลาบสมุทรปราการ

083-300-9709

560109010

นายภูมิภัทร ไตรภูวนาถ

1430500398041

โรงเรียนสวนกุหลาบสมุทรปราการ

086-599-1185

560109011

น.ส.ธนภรณ์ วัฒนเวสกร

1119900760720

โรงเรียนสวนกุหลาบสมุทรปราการ

090-986-7932

560109012

นายสาธิต กินทอง

1119900675573

โรงเรียนสวนกุหลาบสมุทรปราการ

084-092-6723

560109013

นายพิชรดนธ์ ไชยลิงกา

-

โรงเรียนสวนกุหลาบสมุทรปราการ

085-922-1652

560109014

นายนันทาวัฒน์ คงแก้ว

-

โรงเรียนสวนกุหลาบสมุทรปราการ

082-543-8412

560109015

นายภานุพงษ์ สายา

-

โรงเรียนสวนกุหลาบสมุทรปราการ

082-092-4850

560109016

นายเสรีวุฒ ธิพัน

-

โรงเรียนสวนกุหลาบสมุทรปราการ

088-014-4530

560109017

น.ส.ภิญญาพัชญ์ ขำตรี

-

โรงเรียนสวนกุหลาบสมุทรปราการ

090-969-6491

560109018

น.ส.เสาวนีย์ โคกม่วง

1379900079779

โรงเรียนสวนกุหลาบสมุทรปราการ

086-036-9810

560109019

น.ส.ชนัญญา กรมสิงห์

1110300228233

โรงเรียนสวนกุหลาบสมุทรปราการ

080-614-7881

560109020

น.ส.ศศิธร นาสำแดง

1100400924860

โรงเรียนสวนกุหลาบสมุทรปราการ

089-527-9973

560109021

น.ส.ณัชชา โนนสูงเนิน

1110200171507

โรงเรียนสวนกุหลาบสมุทรปราการ

081-869-8860

560109022

น.ส.สุดารัตน์ ชัยค้ำภา

-

โรงเรียนสวนกุหลาบสมุทรปราการ

084-946-0889

560109023

นายศวัส ลารายสัมพัน

-

โรงเรียนสวนกุหลาบสมุทรปราการ

083-548-8832

560109024

น.ส.ชลีนิล มณีฉาย

1119900668101

โรงเรียนสวนกุหลาบสมุทรปราการ

083-009-7017

560109025

น.ส.พลอยไพริน นุสณฑ์

-

โรงเรียนสวนกุหลาบสมุทรปราการ

085-059-3985

560109026

น.ส.ธนภรณ์ เพ็ชรทรง

-

โรงเรียนสวนกุหลาบสมุทรปราการ

083-802-5306

560109027

น.ส.ณัฐชา รักกสิกรรม

1119900651810

โรงเรียนสวนกุหลาบสมุทรปราการ

085-918-5263

560109028

น.ส.เจนจิรา วิริสินธุ์

1100702342065

โรงเรียนสวนกุหลาบสมุทรปราการ

085-916-3515

560109029

น.ส.สุธาดา มหากิจศิริโชค

-

โรงเรียนสวนกุหลาบสมุทรปราการ

082-587-7066