ทำเนียบ ศอ.ปส.ย.ภาค 1 จังหวัดชัยนาท

เลขสมาชิก

ชื่อ-สกุล

เลขประชาชน

ที่อยู่

เบอร์โทร

560102001

นายเอกภาพ  ศรีบุญเรือน

-

70 ม.1 ต.สรรพยา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท

082-924-3629

560102002

นายวรวิทย์ ปลูกทรัพย์

1240400093843

137/1 ม.5 ต.สรรพยา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท

085-365-9504

560102003

ด.ช.สิทธิกานต์   ใจแสน

1189900285244

75/1 ม.8 ต.สามงามท่าโบสถ์ อ.หันคา จ.ชัยนาท

080-843-5287

560102004

นายธนากร   มั่นเติม

1100702118866

70 ม. 2 ต.สามงามท่าโบสถ์ อ.หันคา จ.ชัยนาท

085-622-3597

560102005

ด.ช.วุฒิพงษ์  พรงสำเภา

1100702811791

โรงเรียนหันคาราษฎรังสรรค์

080-288-1858

560102006

นายสุพจน์  กุสุโมทย์

1619900269317

29/8 ม.3 ต.คุ้งสำเภา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท

087-313-8581

560102007

นายวีระชัย  แท่งทอง

1610100128729

376/2 ม.4 ต.คุ้งสำเภา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท

086-590-7564

560102008

นายธเนศ  ไม้คำ

1610100129831

352 ม.9 ต.ธรรมมามูล อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000

085-533-7297

560102009

น.ส.วิรดา ศรีน้อย

1189900262261

197 ม.6 ต.ห้วยกรด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท

091-283-2795

560102010

น.ส.ธิติ  พุฒตาล

1189900253083

101/2 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.ชัยนาท

084-179-0906

560102011

นายนราธร  กลั่นคำ

1100702598876

140 ม.3 ต.ชัยนาท อ.เมือง จ.ชัยนาท

088-197-1361

560102012

นายรชต สุริยะสกุลชัย

1119600019336

58 ม. 2 ต.คงดอน อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท

095-477-2953

560102013

นายชาญณรงค์  ธนาไธสง

1103702179281

18 ม.4 ต.โพนางคำออก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท

086-782-9224

560102014

นายพีรวิชญ์  จิ๋วแหยม

-

137/2 ม.5 ต.สรรพยา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท

085-872-1710

560102015

นายชาตรี  ศรีโพธิ์

1141200185967

97/1 ต.โพนางคำออก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท

083-620-2624

560102016

นายจักรพงษ์  หนูเถื่อน

1170600145759

109 ม.1 ต.หาดอาษา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท

080-296-9089

560102017

นายรัฐกร  เกตุอ่อน

1189900251382

184 ม.3 ต.วังไก่เถื่อน อ.หันคา จ.ชัยนาท

088-148-3642

560102018

นายธงชัย  ฉิมแป้น

1129900298532

166 ม.5 ต.หันคา อ.หันคา จ.ชัยนาท

083-330-6170

560102019

นายวัชระ  ทองน้อย

-

147 ม.2 ต.หันคา อ.หันคา จ.ชัยนาท

090-461-8066

560102020

น.ส.จันจิรา  ทาเอื้อ

1189900212778

41 ม.5 ต.เนินขาม อ.เนินขาม จ.ชัยนาท

085-624-9794

560102021

น.ส.อภิญญา  พิทักษ์เดชา

1720222119381

112 ม.1 ต.เนินขาม อ.เนินขาม จ.ชัยนาท

089-522-9068

560102022

น.ส.พรชิตา  ชัยจันทร์

1749800205332

176 ม.9 ต.ห้วยกรด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท

084-180-5535

560102023

น.ส.นภัสจันทร์ นาคชุ่ม

1189900255566

83/1 ม.5 ต.ห้วยกรด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท

082-336-6184

560102024

น.ส.มณีกานต์  เอี่ยมฉวี

1189900274005

243 ม.1 ต.ท่าชัย อ.เมือง จ.ชัยนาท

090-649-4702

560102025

น.ส.เกตุวดี  พรหมคล้าย

1100201327918

40 ม.3 ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท

085-534-2257

560102026

น.ส.ณัฐวิณีย์  ทองอ้น

-

161/3 ม. 7 ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท

090-579-5140

560102027

นายวัชรินทร์  แพ่งดิษฐ์

1189900245951

248/1 ม.8 ต.แพรกศรีชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท

092-096-1539

560102028

นายชาลี  เทพทอง

1189900246885

6 ม. 6 ต.ห้วยกรด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท

081-038-2128

560102029

น.ส.พิมลวรรณ  ดิษอ่ำ

1859900201559

63/9 ต.ปาริชาต อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์

091-652-1213

560102030

นายอรรฆพร ยิ้มเสน่ห์

1103702429210

162/2ม.1 ต.ศาลไก่ต่อ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์

080-115-6960

560102031

น.ส.สิริพร  คชสีห์

1601100292988

7/7 ม.6 ต.ห้วยน้ำหอม อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์

090-565-1238

560102032

นายศุภชัย สุวรรณประทีป

1720200130252

28/1 ม.1 ต.นางบวช อ.เดิมบาง จ.สุพรรณบุรี

089-180-8750